previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رویا امامی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه‌نگر در نظام سلامت تحت عنوان

بررسی کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی از دیدگاه گیرندگان

خدمت در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان کوهدشت در سال ۱۳۹۸ به راهنمایی خانم دکتر اسیه پیر زاده

۸۹۳۱

چکیده

مقدمه: سلامت جامعه عمدتا به بخش مراقبتهای اولیه نظام سلامت در یک کشور بستگی دارد. از سیاستهای

نظام بهداشت و درمان در بسیاری از کشورها بهبود کیفیت مراقبتهای بهداشتی درمانی است. نگرشهای

مدیریتی جدید، کیفیت را خواسته مشتری تعریف می کند. از طرفی، شناخت انتظارات مشتریان اولین قدم در

بهبود کیفیت خدمات بهداشتی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی از

دیدگاه گیرندگان خدمت در مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان کوهدشت بود.

مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی ، مقطعی بود. جامعه آماری را مراجعین به ۴۱ مرکز

خدمات جامع سلامت شهرستان تشکیل داد. تعداد ۲۴۳ نفر از مراجعین به روش تصادفی منظم انتخاب شدند.

جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه مکتوب و استاندارد سروکوئل ۴ انجام شد و کیفیت ارائه خدمات

که شامل متغیرهای ملموس ۳ ، قابلیت اطمینان ۲ ، پاسخگویی، تضمین، همدلی و دسترسی بود مورد بررسی قرار

گرفت. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS 20 و آزمونهای تی مستقل، آنالیز واریانس

یکطرفه و تعقیبی توکی و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید.

۱۴ از ۴۱۳ ( را در حد مناسب و قابل / یافته ها: گیرندگان خدمت، میانگین کیفیت کل ارائه خدمات) ۴۳

قبول ارزیابی ننمودند. در تمامی ابعاد شش گانه، خدمات ارائه شده کیفیت قابل قبولی نداشت. مطلوبترین بعد

)۹/۸۴ ±۲/ ۴۳ ( و نامطلوبترین بعد، بعد پاسخگویی) ۵۳ /۵۴ ±۲/ از لحاظ کیفیت، بعد ملموس یا فیزیکی ) ۸۸

بود. زنان کیفیت ارائه خدمات را پایین تر از مردان ارزیابی نمودند. ساکنان روستا کیفیت ارائه خدمات را

بیشتر از ساکنان شهر ارزیابی نمودند. متغیر سن فقط با بعد پاسخگویی و دسترسی ارتباط معنادار داشت. بین

کیفیت کل ارائه خدمات با متغیرهای وضعیت تاهل، تحصیلات و درآمد رابطه آماری معناداری مشاهده نشد.

درآمد فقط با بعد ملموس و تحصیلات با ابعاد ملموس و قابلیت اطمینان رابطه معنادار داشت.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاکی از آن است که خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده از دیدگاه مراجعین در

هیچ یک از ابعاد، کیفیت قابل قبولی نداشت. لزوم بهبود کیفیت از جنبه های مختلف به ویژه پاسخگویی

ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه ها: کیفیت خدمات، خدمات بهداشتی درمانی، گیرندگان خدمت، مراکز جامع سلامت

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.