previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم راحله سلطانی دانشجوی ph.D آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

جلسه دفاع از پایان نامه خانم راحله سلطانی دانشجوی ph.D  آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تحت عنوان "ارزشیابی تاثیر مداخله آموزشی نظریه محور بر بهبود رفتارهای ارتقاء دهنده بهداشت دهان و دندان کودکان ۱-۶ ساله"به راهنمایی آقایان دکتر غلامرضا شریفی راد، دکتر احمد علی اسلامی و  مشاور دکتر بهزاد مهکی روز دوشنبه ۲۷/۱۰/۹۵در دفتر گروه برگزار گردید .چکیدهمقدمه: سلامت دهان و دندان یکی از جنبه مهم سبک زندگی و سلامت عمومی کودکان می باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی تاثیر مداخله آموزشی نظریه محور بر بهبود رفتارهای ارتقاء دهنده بهداشت دهان و دندان کودکان ۱-۶ ساله انجام گرفت. مواد و روش ها : نوع مطالعه پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل تصادفی شده، بر روی ۱۴۸ مادر دارای کودک ۱-۶ ساله تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر تبریز انجام گرفت. مادران بر اساس معیارهای ورود انتخاب و به طور تصادفی به گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند.هر دو گروه از خدمات معمول ارائه شده در مراکز برخوردار شده و گروه مداخله علاوه بر آن، در ۵ جلسه مداخله آموزشی گروهی متمرکز بر استراتژیهای نظریه یکپارچه رفتاری شرکت نمودند. اطلاعات بوسیله پرسشنامه در مقاطع قبل ، بلافاصله ۳ و ۶ ماه بعد از مداخله آموزشی جمع‌آوری گردید. داده‌با به‌کارگیری آزمون آماری مناسب بوسیله نرم افزار SPSSنسخه۱۶ تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: قبل از مداخله آموزشی از نظر متغیرهای مورد بررسی بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد. بلافاصله ،۳ و ۶ ماه پس از مداخله آموزشی میانگین نمرات رفتارهای بهداشت دهان و دندان ، آگاهی (۰۰۱/۰>p)، نگرش(۰۰۱/۰>p) ، کنترل رفتاری درک شده (۰۰۱/۰>p) ،قصد(۰۰۱/۰>p) و خودکارآمدی(۰۰۱/۰>p) افزایش معنی داری در گروه مداخله در طی زمان و در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. اثرات متقابل زمان گروه نیز در تمام متغیرهای مذکور معنی دار بود(۰۰۱/۰>p).نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که مداخله آموزشی نظریه محور بر رفتار های بهداشت دهان و دندان کودکان سودمند بود و استفاده از راهبردهاي آموزشي و محتواي آموزشي مناسب مي‌تواند بر ارتقاء كيفي مداخلات آموزشي بيفزايد. مطالعات بیشتری لازم است تا پیامد های طولانی مدت این نوع مداخلات را بر رفتارهای بهداشت دهان و دندان و پوسیدگی دندان ارزیابی کند.کلید واژه ها: نظریه یکپارچه رفتاری ، کودکان ، رفتارهای بهداشت دهان و دندان