previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم الهه شوشتری مقدم دانشجو ی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت تحت عنوان

«  کاربرد مدل PEN-3 در آموزش رفتارهای غربالگری سرطان پستان در معلمان زن شهر اصفهان» به  راهنمایی آقای دکتر حسین شهنازی و مشاوره آقای مهندس اکبر حسن زاده روز سه شنبه ۱مرداد ماه ۹۸ در دفتر گروه برگزار شد .

چکیده:

مقدمه: سرطان پستان مهمترین بدخیمی و علت اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان در سراسر جهان است. غربالگری سرطان پستان یک راه موثر برای کاهش مرگ و میر سرطان پستان است. با این حال، شمار قابل توجهی از زنان هنوز در سطح توصیه شده رفتار نمی کنند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف کاربرد مدل PEN-3 در آموزش رفتارهای غربالگری سرطان پستان برای معلمان زن شهر اصفهان انجام شد.

مواد و روشها: پژوهش حاضر يک مطالعه نیمه تجربی است. نمونه پژوهش شامل ۱۲۰ معلم داوطلب بود که به صورت تصادفی به گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند. پرسشنامه ای بر اساس مدل PEN-3 برای جمع آوری داده ها طراحی شده است. پرسشنامه توسط نمونه ها در قبل، سه و شش ماه بعد از آموزش تکمیل گردید. چهار جلسه آموزشی ۹۰ دقیقه ای برای گروه مداخله جهت تغییر عوامل ادراکی و قادرساز برگزار شد و طی سه ماه اول بوکلت آموزشی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و در طول سه ماه دوم پیام های آموزشی برای شرکت کنندگان ارسال گردید. رفتارهای غربالگری شامل: خودآزمایی پستان[۱] ، معاینه بالینی پستان[۲] و ماموگرافی[۳]  در هر دو گروه قبل و بعد از شش ماه پس از آخرین جلسه آموزشی با استفاده از SPSS20 و آزمون های آماری مناسب مورد بررسی قرار گرفتند.

يافته ها: فراواني خودآزمایی پستان (P = 0.02)، معاینه بالینی پستان (P = 0.04) و ماموگرافی (P = 0.01) در گروه مداخله به طور معني داري بيشتر از گروه کنترل بود. ميانگين نمرات ادراكی و قادرساز در گروه مداخله به طور معني داري بيشتر از گروه کنترل در ۳ و ۶ ماه پس از آموزش بود (۰۰۱/۰ >p  ) وتجزيه و تحليل رگرسيون لجستيك نشان داد كه عوامل ادراکی، پيش بيني كننده قوی تری برای رفتارهای غربالگري سرطان پستان در معلمان است.

نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که مدل PEN-3 به دلیل در نظر گرفتن تمام عوامل موثر در انجام رفتارهای غربالگری سرطان پستان از قبیل عوامل ادراکی، قادرساز و تقویت کننده، در تغيير این رفتارها موثر است. همجنین به دلیل اینکه با کاربرد این مدل می توان  جنبه های مثبت و منفی باورهای افراد را شناسایی کرد و در مداخلات آموزشی به کاربرد، می شودآموزش ها را بر پایه کاهش باورهای منفی و حفظ و افزایش باورهای مثبت نسبت به انجام رفتارهای غربالگری طرح ریزی کرد.

کلید واژه ها: غربالگري، سرطان پستان، الگوی PEN-3 ،آموزش، معلم، ایران.

 

 

 

 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.