previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم افسانه مهرآرا دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه‌نگر در نظام سلامت تحت عنوان

«بررسی کیفیت زندگی، استرس ادراک شده  و رابطه آن با رضایت زناشویی زنان شاغل متاهل» به راهنمایی دکتر مریم عمیدی مظاهری و مشاوره مهندس اکبر حسن زاده

روز چهارشنبه ۲۷شهریور ۹۸ در دفتر گروه آموزش بهداشت وارتقاء سلامت برگزار شد .

چکیده

مقدمه: کیفیت زندگی یکی از مهم ترین مسایل پیش روی جهان امروز می باشد. کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی، ذهنی، پیچیده و فرآیندی جامع و منعطف است که تمام جنبه های زندگی افراد را در بر می گیرد. رابطه کیفیت زندگی با استرس ادراک شده یا رضایت زناشویی زنان متاهل در مطالعات متعدد تایید شده است؛ اما رابطه این سه مولفه بایکدیگر، در زنان متاهل شاغل بندرت مورد پژوهش قرار گرفته است. هدف این مطالعه تعیین کیفیت زندگی، استرس ادراک شده و رابطه آن با رضایت زناشویی در زنان شاغل متاهل می باشد.

مواد و روش: این مطالعه به روش توصیفی-تحلیلی با جهت مقطعی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش تمام زنان متاهل شاغل در مرکز بهداشت شهرستان خرم آباد بودند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. از پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی(۳۶-SF) سازمان جهانی بهداشت، استرس ادراک شده ۱۴ سوالی کوهن، رضایت زناشویی ۴۷ سوالی انریچ و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک جهت گردآوری داده ها استفاده گردید. اطلاعات وارد نرم افزار spss نسخه ۲۰ شد . تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز رگرسیون خطی چندگانه، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون t مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه انجام گرفت.

یافته ها: اکثر افراد شرکت کننده در پژوهش کیفیت زندگی خوب و خیلی خوب داشتند. بیشتر آنان سطح رضایت زناشویی خود را زیاد و خیلی زیاد گزارش کردند. همچنین اکثریت زنان شرکت کننده در مطالعه، سطح استرس ادراک شده در حد کم داشتند. ارتباط معکوس معناداری بین استرس ادراک شده با رضایت زناشویی (۰۰۱/۰>p) و کیفیت زندگی (۰۵/۰>p) این افراد دیده شد. ارتباط مستقیم معناداری بین رضایت زناشویی و کیفیت زندگی مشاهده گردید (۰۵/۰>p). بین نمره کل کیفیت زندگی و رضایت زناشویی با متغیرهای دموگرافیک این پژوهش ارتباط معنادار آماری دیده نشد؛ فقط ارتباط ضعیف معناداری بین استرس ادراک شده و میزان درآمد ماهیانه خانواده مشاهده گردید.

نتیجه گیری: یافته های این مطالعه بیانگر این است که کیفیت زندگی و استرس ادراک شده می توانند پیش بینی کننده های معناداری برای نمره رضایت زناشویی در زنان متاهل شاغل باشند.

کلیدواژه ها: کیفیت زندگی، استرس ادراک شده، رضایت زناشویی.