previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم اعظم صالحی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

«  بررسی ارتباط دز موثرتجمعی پرتو با غلظت ۸- هیدروکسی۲-دئوکسی گوانوزین در ادرار پرتوکاران شاغل دربیمارستانهای اصفهان به راهنمایی آقای دکترفرهاد فروهرمجد ومشاوره دکترکریم ابراهیم پور  روز چهارشنبه ۲۷شهریور ماه ۹۸ در دفتر گروه مهندسی بهداشت حرفه ای برگزار شد

چکیده:

مقدمه

از آنجایی که پرسنل شاغل در گروههای مختلف پرتوکار  بیشترین تماس با اشعه یونیزان را دارند، بررسی میزان استعداد ابتلا به سرطان در این قشر از ضرورت بالایی برخوردار است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف اندازه گیری سطح ۸-OHdG  در ادرار پرتوکاران به عنوان بیومارکر آسیب اکسیداتیو و مقایسه آن با میزان دزموثرتجمعی پرتو انجام گرفت.

مواد و روش ها:

در این مطالعه مقطعی ۷۰ نمونه جهت مطالعه انتخاب شدند.ابتدا نتایج فیلم بج از بیمارستانها جمع آوری گردید و طبق فرمول مربوطه دز موثرتجمعی پرتو بدست آمد.سپس در پایان شیفت کاری از هردوگروه نمونه ادرار جهت تعیین غلظت ۸-OHdG گرفته شد.نمونه ها به روش SPE‪(solid-phase extraction)‬ استخراج شدند و بعد از آن غلظت ماده مذکور توسط دستگاه GC/MS قرائت گردید.نهایتا داده های حاصل از تعیین غلظت  ۸-OHdG و دز موثرتجمعی پرتو از طریق نرم افزار SPss تحلیل شد.

یافته ها

نتایج بدست آمده  نشان داد که پرتویونیزان ضمن اینکه بر افزایش سطح ۸-OHdG به عنوان یکی از بیومارکرهای اکسیداتیو در بدن پرتوکاران تاثیر داشته است، بلکه سطح ۸-OHdG  در بدن پرتوکاران با میانگین دز موثرتجمعی پرتو در ۳۰ دوره گذشته و ۶ دوره گذشته نیز ارتباط مستقیم دارد.

نتیجه گیری

رعایت اصول حفاظت پرتویی از سوی پرتوکاران منجر به کاهش پرتوگیری وبه نوبه خود موجب کاهش سطح استرس اکسیداتیو ودر نتیجه کاهش اثرات احتمالی پرتو میگردد.

کلمات کلیدی:پرتوکاران، دز موثرتجمعی پرتو، ۸- هیدروکسی-۲دئوکسی گوانوزین