previous next

جلسه دفاع از پایان نامه آقای یادگاری دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

تحت عنوان " بررسی و امکان سنجی تاثیر ارتعاشات وارد شده از طریق دست – بازو بر پارامترهای انعقادی خونی ناشی از مواجهه با چکش پنوماتیک" به راهنمایی آقای دکتر فروهر مجد و مشاوره دکتر پورعبدیان روز شنبه ۵ آبان ۹۷ در دفتر گروه برگزار شد.

چکیده فارسی

مقدمه: ارتعاش یک خطر شغلی است. مواجهه شغلی بیش از مقادیر توصیه شده با ارتعاش در بروز برخی از بیماری ها در ارتباط است. این مطالعه با هدف بررسی اثر ارتعاشات دست-بازو ابزار های پنوماتیک، بر پارامترهای خونی (انعقاد خون، گلبول های قرمز و سفید و پلاکت ها) کارگران با توجه به مواجهه تجمعی با ارتعاش تدوین شد.

روش اجرا: در این پژوهش ۵ نفر کارگر تازه کار، بدون سابقه کار با ابزار های قدرتی مرتعش ، انتخاب شدند. از این کارگران قبل از کار با چکش پنوماتیک و مواجهه با ارتعاش یک نمونه خون گرفته شد. (مرحله اول). این نمونه گیری در طی فواصل دو ماهه از اولین نمونه گیری، دو مرحله دیگر تکرار شد و در طی این ۴ ماه، کارگران تجربه اپراتوری چکش های پنوماتیک را کسب کردند. اندازه گیری ارتعاش دست-بازو منتقل شده به اپراتور با استناد به استاندارد ایزو ۲۸۹۲۷-۱۰ انجام گرفت.

یافته ها: مقدار شتاب ارتعاشی که کارگران با آن مواجهه داشتند معادل ۸۱/۲۳ متر بر مجذور ثانیه برای ۱۳۶ دقیقه مواجهه مفید بود. میانگین زمان انعقاد خون در مرحله اول ۳۴/۳±۶۸/۴۱ ثانیه، در مرحله دوم ۶۹/۳±۱۲/۴۳ ثانیه و در مرحله سوم ۲۵/۳±۶۰/۴۳ ثانیه به دست آمد.  با توجه به نتایج آنالیز نمونه خون کارگران، زمان ترومبوپلاستین جزئی فعال شده (زمان انعقاد خون) مراحل دوم و سوم در مقایسه با مرحله اول افزایش معنادار داشته است. اما تغییرات مقادیر گلبول های قرمز و سفید و پلاکت ها معنادار نبودند.

نتیجه گیری: در طی بازه چهار ماهه و مواجهه با ارتعاش دست-بازو  که مقادیر بالاتر از حدود مجاز استاندارد داشتند، افزایش زمان انعقاد خون در بین نمونه های مورد بررسی مشاهده شد. می توان استنباط کرد که پارامتر های بیوشیمیایی خون ، متاثر از برآیند شتاب ارتعاش دست-بازو در سه محور مختصاتی x ، y، z می باشند. از بین پارامتر های مورد بررسی، زمان انعقاد خون تغییرات محسوس تری را از خود بروز داد.

واژگان کلیدی: ارتعاش، پارامترهای انعقادی ، چکش های پنوماتیکی، دست-بازو، مواجهه