previous next

جلسه دفاع از پایان نامه آقای مهدی میر رضائی

جلسه دفاع از  پایان نامه آقای مهدی میر رضائی  دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای  تحت عنوان»بررسی سطح فعالیت آنزیم کولین  استراز پلاسما در کشاورزان هنگام استفاده و عدم استفاده از وسایل حفاظتی و برآورد دز پوستی و تنفسی آن  با استفاده از مدل پیش بینی میزان مواجهه اپراتور » به راهنمایی خانم دکتر سارا کریمی   ومشاوره آقایان دکتر مسعود ریسمانچیان ، مهندس اکبر حسن زاده در روز شنبه ۱/۷/۹۶در دفتر گروه برگزار گردید.

 

چكيده‌ پايان‌نامه‌

مقدمه: تحقيقات نشان داده كه بیشترین مواجهات با مواد سمی در کشاورزی مربوط به سموم دفع آفات می باشد. مسمومیت با سموم ارگانوفسفره یک مشکل بزرگ در سراسر دنیا بخصوص در کشورهای درحال‌توسعه است به‌طوری‌که مکانیسم اصلی مسمومیت با سموم ارگانوفسفره مهار برگشت‌ناپذیر استیل کولین استراز و بوتیریل کولین استراز می‌باشد. در ارزیابی ریسک سموم کشاورزی، پوست به‌عنوان یکی از مسیرهای اصلی تماس در سال های اخیر شناخته‌شده و در این راستا مدل‌هایی برای مواجهه پوستی کارگران در صنایع شیمیایی توسعه‌یافته است. هدف از این مطالعه برآورد تأثیر استفاده از لباس حفاظتی بر سطح فعالیت کولین استراز پلاسمای کشاورزان و برآورد تخمین میزان مواجهه پوستی و تنفسی کشاورزان با کمک مدلPOEM بود.

مواد و روش ها: اين پژوهش يك مطالعه توصیفی-تحلیلی از نوع تجربی بوده و به‌منظور اعتبار سنجی مدلUK POEM با استفاده از سطح کولین استراز کشاورزان مواجهه یافته با سموم ارگانوفسفره در منطقه غرب ایران در سال ۹۵ انجام‌شده است. تعداد ۳۴ کشاورز مرد سم‌پاش که در ۳ یا ۶ ماه گذشته سم‌پاشی نکرده‌اند انتخاب و به ۱۷ نفر از آن‌ها لباس حفاظتی داده شد تا در حین سم‌پاشی از آن‌ها استفاده کنند. ۱۷ نفر دیگر در حالت عادی روزانه خود مشغول فعالیت سم‌پاشی بودند. ۱۷ نفر نیز که سابقه سم‌پاشی نداشتند به‌عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. فعالیت کولین استراز پلاسمای دو گروه با استفاده از متدDGKC اندازه‌گیری شد و با اعداد به‌دست‌آمده از مدلPOEM مقایسه گردید.

یافته ها: میانگین آنزیم کولین استراز پلاسما در گروه بالباس حفاظتی قبل و بعد از عملیات سم‌پاشی به ترتیب ۹/۱۱۸۹۵ و ۳/۱۱۶۳۹ و در گروه بدون لباس حفاظتی به ترتیب ۲/۱۲۰۸۶ و ۳/۸۵۱۶ و در گروه شاهد ۸/۱۳۶۵۵ بود. میانگین پارامترهای پیش‌بینی کل دوز جذب‌شده سم و پیش‌بینی مواجهه کلی با سم در گروه بدون لباس حفاظتی به ترتیب ۱/۹ میلی‌گرم در روز و ۱۵/۰ میلی‌گرم برکیلوم وزن بدن در روز و در گروه بالباس حفاظتی به ترتیب ۵/۰ میلی‌گرم در روز و ۰۰۹/۰ میلی‌گرم بر وزن بدن در روز بود.

نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که با کاهش پارامترهای مدلPOEM میزان سطح فعالیت کولین استراز پلاسمای کشاورزان افزایش می یابد و برعکس. با استفاده از مدل‌های ساده مانند مدلPOEM و بررسی ارتباط ریاضی بین سطح فعالیت کولین استراز و پارامترهای موجود در این‌گونه مدل‌ها در مطالعات بعدی می‌توان تخمین صحیحی از میزان مواجهه با سموم آنتی کولین استراز به‌جای استفاده از راه‌های پرهزینه آزمایشگاهی داشت.

کلیدواژه‌ها:

آفت‌کش، سموم ارگانوفسفره، لباس حفاظتی، استیل کولین استراز، مدل پیش‌بینی میزان مواجهه اپراتور (POEM)