previous next

جلسه دفاع از پايان نامه آقاي محمد تقي بسطامي

بررسي اثر مواجهه توأم صدا و گرما بر روي تغييرات فشارخون، ضربان قلب و خستگي مردان در اتاقك شرايط جوي

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي محمدتقي بسطامي دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه‌اي تحت عنوان «بررسي اثر مواجهه توأم صدا و گرما بر روي تغييرات فشارخون، ضربان قلب و خستگي مردان در اتاقك شرايط جوي» به راهنمايي آقاي دكتر حبيب الله دهقان و مشاوره آقاي دكتر بهزاد مهكي، در روز يكشنبه ۱۳۹۴/۰۶/۰۸با موفقيت برگزار گرديد.

 

 

چكيده:

اين مطالعهطوليبر روي ۱۲نفر مرد در اتاقك تنش حرارتي دانشكده بهداشت در سال ۱۳۹۳ انجام شد، فشارخون سيستوليك و دياستوليك در حالت‌هاي۱۵ دقيقه بعد از استراحت،در مواجهه با گرما (دماي ۴۰درجه سانتي‌گراد و رطوبت ۳۰درصد)،مواجهه با صدا در تراز ۷۵، ۸۵و ۹۵ دسي‌بلدر شرايط آسايش حرارتي (۹/۰±۱/۲۲=شاخص دماي تر گوي‌سان) و مواجهه توأم با صداي ۷۵، ۸۵و ۹۵ دسي‌بلو گرما (دماي ۴۰درجه سانتي‌گراد و رطوبت ۳۰درصد) اندازه‌گيري شد. ازآزمون فريدمن براي تحليل داده ها، استفاده شد.

نتايج:

ميانگين فشارخون سيستول و دياستول قبل و بعد از مواجهه با گرما و مواجهه با تراز صداي ۷۵،۸۵ و ۹۵ دسي‌بل اختلاف معني‌داري داشتند (ميانگين تغييرات فشار خون سيستول در تمامي مراحل به ترتيب۰۱۵/۰=p ۰۰۱/۰=, p ۰۰۱/۰>= ,p ۰۲۷/۰=p) و تغييرات دياستول به ترتيب ( ۰۱۱/۰=p ۰۰۱/۰>=, p ۰۰۱/۰>= ,p ۰۲۷/۰=p).ولي ميانگين تغييرات فشار خون در مواجهه توآم اختلاف معني داري نداشت. هچنين اين آزمون نشان دادكه ميانگين ضربان قلب قبل و بعد از مواجهه با گرماو تراز صداي ۷۵،۸۵ و ۹۵ دسي‌بل و در مواجهه توأم صدا و گرما اختلاف معني‌داري دارد (۰۵/۰>P) وجود داشت وتغييرات خستگي بر اساس پرسشنامه cis , mfiقبل و بعد از مواجهه با تراز صداي ۷۵،۸۵ و ۹۵ دسي‌بل و مواجهه توأم صدا با گرما اختلاف معني‌داري دارد (۰۰۱/۰>P).

كلمات كليدي: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.