previous next

جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم مريم‌السادات كاظمي طبائي

Assessing the Risk Factors For Multiple Sclerosis in Women of Reproductive Age Suffering the Disease, in lsfahan Province

جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم مريم‌السادات كاظمي طبائي دانشجوي كارشناسي ارشد آمار زيستي تحت عنوان  «Assessing the Risk Factors For Multiple Sclerosis in Women of Reproductive Age Suffering the Disease, in lsfahan Province» به راهنمايي خانم مهندس رجالي، آقاي دكتر محسن حسيني و مشاوره آقاي دكتر اعتمادي‌فر در روز سه‌شنبه ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ در دفتر گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي برگزار گرديد.
 

 

 

مقدمه:

مولتيپل اسكلروزيس از بيماريهاي خود ايمني سيستم اعصاب مركزي است. علل ايجاد اين بيماري ناشناخته است و عمدتا در طول سنين باروري بروز مي كند و در زنان شايع تر از مردان است هدف از اين مطالعه بررسي عوامل خطر سنين باروري در زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در استان اصفهان مي باشد.

روش‌ها:

اين مطالعه يك مطالعه تحليلي از نوع مورد شاهدي بود كه در كلينيك MS اصفهان در سال ۱۳۹۳ انجام شد. جهت انجام مطالعه ۲۰۰ بيمار مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس و ۲۰۰ فرد غير مبتلا ( شاهد همسان ) به شيوه تصادفي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگر ساخته اي بود شامل سه قسمت اطلاعات فردي، ويژگي هاي مربوط به بيماري و برخي از عوامل خطر سنين باروري. داده هاي بدست آمده در نرم افزار SPSSنسخه ۲۰ و با استفاده از آمار توصيفي و آمار استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

يافته ها:

نتايج نشان داد كه ابتلا به بيماري مولتيپل اسكلروزيس با سن شروع منارك (۰۰۱/۰> P ) ، سابقه استفاده از قرصهاي پيشگيري از بارداري ( ۰۰۲/۰=P) ، مدت استفاده از قرصهاي پيشگيري از بارداري( ۰۰۸/۰P = ) و تعداد بارداري (۰۰۱/۰> P) ارتباط معني دار آماري دارد. ولي بين سن شروع استفاده از قرصهاي پيشگيري از بارداري (۸۰/۰ = P) سن اولين بارداري (۴۵/۰ =P ) با ابتلا به بيماري مولتيپل اسكلروزيس ارتباط معني دار آماري وجود نداشت.

نتيجه‌گيري:

نتايج پژوهش نشان داد كه كه از بين عوامل خطر سنين باروري مورد بررسي، سن شروع منارك، سابقه استفاده از قرصهاي پيشگيري از بارداري ، مدت استفاده از قرصهاي پيشگيري از بارداري و تعداد بارداري مي تواند با ابتلا به مولتيپل اسكلروزيس مرتبط باشد.

واژه‌هاي كليدي:

مولتيپل اسكلروزيس، سنين باروري ، زنان ، بلوغ زودرس، بارداري (حاملگي) ، مصرف قرصهاي پيشگيري از بارداري
 

كلمات كليدي: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.