previous next

جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم حکیمه طیری

 

 

 

چکیده

اهداف :  فرمالدئید یکی از معمولترین آلاینده های خطرناک هوای داخل است . این ماده شیمیایی اخیرا" به خاطر اثرات مضر سلامتی که برای انسان دارد نگرانی و توجه عموم را به خود جلب کرده است . هدف از این مطالعه بررسی قابلیت گیاهان آپارتمانی در حذف  فرمالدئید از هوای آلوده داخل است .

مواد و روشها :  برای رسیدن به این اهداف ، ما از دو گیاه آپارتمانی رایج یکی از گونه سرخسها به نام Nephrolepis Obliterataیا سرخس برگ شمشیری و یکی دیگر از گونه نخل ها به نام Chamaedorea elegans  یا نخل سالن درداخل یک محفظه پلکسی گلس مقاوم در برابر نفوذ هوا تحت شرایط کنترل شده محیطی ودر دو مرحله جداگانه استفاده کردیم. راندمان حذف کل گیاهان وهمچنین مشارکت خاک داخل گلدانها به همراه ریشه ها با وارد کردن غلظت های متفاوتی از بخارات فرمالدئید، حدودmg m۱۲-۶/۰برای گیاه سرخس برگ شمشیری و mg m  ۴/۱۶ -۶۶/۰ برای گیاه نخل شامادورا،  به صورت پیوسته به داخل محفظه با یک دوره تماس ۴۸ ساعته برای هر غلظت تعیین شد. در طول دوره آزمایشات نمونه بردای از ورودی و خروجی محفظه هر روز صبح و نزدیک غروب انجام شد ومیانگین  نتایج هر روز گزارش شد.

نتایج :نتایج نشان داد که گیاه سرخس برگ شمشیری و گیاه نخل شامادورا قادرند در یک مواجهه طولانی مدت به طور موثری فرمالدئید را از هوای آلوده حذف نمایند. راندمان حذف برای گیاه سرخس و نخل بسته به غلظتهای ورودی فرمالدئید به ترتیب حدود ۱۰۰ % - ۹۰ %  و۱۰۰ % - ۶۵ % بدست آمد . همچنین مشارکت خاک گلدان به همراه ریشه های آن برای گیاه سرخس برگ شمشیری و نخل  شامادورا به ترتیب حدود ۲۶ % و ۳۱ % بدست آمد. ارزیابی شاخص های رشد گیاه نشان داد که مواجهه با فرمالدئید نتوانست رشد این گیاهان را متوقف کند ، هرچند در مورد نخل شامادورا آهنگ رشد زیاد محسوس نبود. محتوی کلروفیل، کارتنوئید و میانگین ارتفاع گیاه سرخس برگ شمشیری در طول آزمایشات افزایش یافت به استثناء محتوی آب گیاه که اندکی کاهش را بعد از این مدت نشان داد. در مورد گیاه نخل شامادورا به جزء افزایش میانگین ارتفاع گیاه سایر شاخص ها در طول آزمایشات کاهش یافتند.

نتیجه گیری:با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه ، گیاه پالایی هوای داخل آلوده شده به انواع VOC  ها بوسیله گیاهان گلدانی آپارتمانی یک روش بسیار موثر و اقتصادی است که می تواند در خانه ها و ادارات و به طور کلی در محیط های بسته به کار رود. گونه سرخس ها و نخل های آزمایش شده در این مطالعه پتانسیل بالایی را  برای بهبود هوای محیط های داخلی جایی که انتشار فرمالدئید یک نگرانی محسوب می شود نشان دادند.

کلمات کلیدی :آلودگی هوای داخل، گیاه پالایی، فرمالدئید، گیاهان تزیینی