previous next

جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم الهه صديقي

جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم الهه صديقي

جلسه دفاع از پايان‌نامه خانم الهه صديقي دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تحت عنوان «بررسي اثربخشي برنامه آموزش شيردهي بر مهارت شيردهي زنان نخست‌زا» به راهنمايي آقاي دكتر حسين شهنازي و مشاوره آقاي دكتر بهزاد مهكي در تاريخ سه‌شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ در دفتر گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت بر گزار گرديد.

 

 

چكيده
زمينه و هدف:

با اين كه بيشتر مادران بلافاصله بعد از زايمان شيردهي را شروع مي‌كنند، اما متأسفانه طي ماه‌هاي اول پس از زايمان اين امر كاهش مي‌يابد. در اين رابطه، علي رغم اختلاف نظرها، حمايت از مادر شيرده يكي از بهترين راه كارهاي تداوم شيردهي اعلام شده است و نقش پدر و ساير اعضاي خانواده در حمايت و تشويق مادر در امر تغذيه شيرخوار بسيار پر اهميت است، لذا اين مطالعه با هدف بررسي اثربخشي برنامه آموزش شيردهي بر مهارت شيردهي زنان نخست‌زا انجام گرديد.

روش بررسي:

اين مطالعه بر روي ۱۰۵ مادر باردار نخست‌زا انجام شد. مادران در هفته ۳۰ تا ۳۴ بارداري به روش نمونه‌گيري در دسترس انتخاب و به صورت تصادفي در سه گروه (۳۵ =n) مقايسه، گروه آموزش شيردهي بدون حضور همراه و گروه آموزش شيردهي با حضور همراه قرار گرفتند. گروه مقايسه تنها از آموزش‌هاي روتين بيمارستان بهره‌مند شدند و دو گروه مداخله توسط پژوهشگر آموزش ديدند. جمع‌آوري داده‌ها قبل و بعد از آموزش، بلافاصله پس از زايمان و در هفته ۴ و ۸ پس از زايمان انجام شد. سپس داده‌ها با استفاده از آزمونهاي آماري مرتبط و نرم افزار SPSS20 تجزيه و تحليل شد.

يافته‌ها:

براساس يافته‌هاي اين مطالعه بين ميانگين نمره آگاهي و نگرش در دو گروه مداخله قبل و بعد از مداخله آموزشي تفاوت معني‌دار بود (۰۰۱/۰P<). همچنين نتايج مطالعه حاضر نشان داد كه بين ميانگين نمره عملكرد گروه‌هاي مورد مطالعه در زمان‌هاي پس از زايمان اختلاف معناداري وجود داشت (۰۰۱/۰ > P). از طرفي نتايج به دست آمده نشان داد كه گر چه ميانگين نمرات آگاهي، نگرش و عملكرد در دو گروه مداخله داراي اختلاف معني‌دار بود اما اين تفاوت در گروه مداخله ۲ (آموزش با حضور همراه) بيشتر و ميانگين نمرات به طور كلي بيشتر از دو گروه ديگر بود.

نتيجه گيري:

نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه آموزش‌هاي دوران بارداري و استفاده از نقش حمايتي خانواده قبل و بعد از زايمان، در افزايش ميزان آگاهي و نگرش و ارتقاء سطح عملكرد شيردهي مادران بسيار موثر است.

كليد واژه:

آموزش، شيردهي، حمايت، زنان نخست‌زا
 

كلمات كليدي: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.