previous next

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقای ایوب قنبری

جلسه دفاع آقای ایوب قنبری دانشجوی کارشناسی ارشد (MsC) مهندسی بهداشت حرفه‌ای تحت عنوان «اعتبار سنجی شاخص استرین ادراکی (PeSI) برای ارزیابی استرین گرمایی در شرایط گرم آزمایشگاهی» به راهنمايي آقاي دكترحبیب الله دهقان در روز سه‌شنبه ۲۲/۰۲/۱۳۹۴ در گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای دانشكده برگزار گرديد.

كلمات كليدي: