previous next

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي میثم مباشر

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي میثم مباشر

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي میثم مباشر دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه‌اي تحت عنوان «بررسی تأثیر جلیقه‌های حفاظتی خنثی‌سازي مين بر عملكرد سمعي، بصري و زمان واكنش افراد در شرايط گرم و خشك آزمايشگاهي» به راهنمايي آقاي دكتر حبيب‌الله دهقان و مشاوره آقاي دكتر فيروز ولي‌پور در روز يكشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ در دفتر گروه مهندسي بهداشت حرفه‌اي برگزار گرديد.

 

 

 

چكيده:

گرما در محيط كار باعث ايجاد استرين حرارتي بر افراد مي‌گردد. اين استرين سبب تغييرات فيزيولوژيكي و همچنين كاهش عملكرد افراد مي‌شود. افرادي كه در ارتش كار مي‌كنند، پرسنل خدمات اورژانسي و افرادي كه در صنعت كار ميكنند اغلب فشار ناشي از استرين گرمايي راتجربه كرده اند. كه اين فشار باعث كاهش فعاليت هاي فيزيكي، توانايي ها و ميزان بهره وري صنعتي مي شود. اين مطالعه با هدف بررسي تاثير جليقه هاي حفاظتي خنثي سازي مين بر عملكرد سمعي، بصري و زمان واكنش افراد در شرايط گرم و خشك آزمايشگاهي انجام شد.

مواد و روش‌ها:

اين پژوهش از نوع مداخله اي است و بر روي ۱۲ نفر از داوطلبين مرد(۲۵ تا ۳۵ سال) با BMI نرمال(۵/۱۸-۲۵) انجام شد. در اين آزمايش تنش حرارتي ناشي از جليقه خنثي سازي مين و تاثير آن بر آستانه شنوايي، ميزان خستگي چشم و زمان واكنش افراد بررسي شد. آزمايشات بر روي افراد تحت شرايط آب وهوايي گرم و خشك c350 ، رطوبت نسبي ۳۰% و شدت فعاليت سبك انجام شد.

قبل از شروع آزمايش ، دماي دهاني با استفاده از ترمومتر Brauer ، ميزان ضربان قلب با استفاده از دستگاهsport tester مدل polar ، ميزان خستگي چشم با استفاده از دستگاه VFM-90.1، تغييرات آستانه شنوايي با استفاده از دستگاه اوديومتر مدل Grason-stadler 1703B ساخت آمريكا وميانگين زمان واكنش با استفاده از دستگاه Reaction timeپس از ۳۰ دقيقه استراحت ثبت شد.

مدت زمان انجام هر حالت (با استفاده و بدون استفاده از جليقه مجافظتي) آزمايش ۶۰ دقيقه بود و در طول آزمايش ضربان قلب و دماي گوش به فواصل هر ده دقيقه اندازه گيري و ثبت شد. در ادامه آزمون زمان واكنش به عنوان يك كار فكري به مدت ۳۰ دقيقه انجام مي‌شود و در پايان دماي گوش و ضربان ، داده‌هاي مربوط به خستگي چشم و آستانه شنوايي اندازه گيري شده و ثبت مي شود. سپس داده هاي خام بدست آمده از هر حالت آزمايش با استفاده از نرم افزار SPSS Ver18تجزيه و تحليل خواهد شد و نتايج بدست آمده با يكديگر مقايسه و در نهايت تاثير جليقه بر عملكرد سمعي و بصري و زمان واكنش بررسي خواهد شد.

نتايج:

در حالت بدون استفاده از پوشش خنثي سازي مين ميانگين شاخص استرين فيزيولوژيك(۲۹/۰)۶۲/۱، زمان واكنش(۰۴۸/۰)۵۷۳۹/۰، دماي دهاني(۳۳/۰)۵/۳۶ ، ضربان قلب(۴۹/۴)۳۳/۱۰۱ و فركانس خستگي چشم(۳۶/۳)۶۵/۳۷ ودر حالت با استفاده از پوشش خنثي سازي مين ميانگين شاخص استرين فيزيولوژيك (۳۶/۰)۱۹/۳، زمان واكنش (۰۹/۰)۷۲۱/۰، دماي دهاني (۲۰/۰)۲۳/۳۷، ضربان قلب (۱۶/۵)۴۱/۱۱۱ و فركانس خستگي چشم (۲۶/۳)۴۵/۳۵بود. انجام آزمون Wilcoxon نشان داد بين متغيرها در دو حالت اختلاف معني داري وجود دارد(۰۰۲/۰p=). آزمون Friedman نشان داد كه در فركانس هاي ۵۰۰ تا ۸۰۰۰ آستانه شنوايي افراد در سه مرحله استراحت، با جليقه و بدون جليقه تفاوت معني دار نبودند (p>0.05). همچنين آزمون Wilcoxon نشان داد در تمامي فركانسها آستانه شنوايي در حالت با و بدون جليقه خنثي سازي معني دار نبودند (p>0.05).

بحث و نتيجه گيري:

نتايج اين مطالعه نشان داد كه استفاده از پوشش هاي محافظتي علي رقم صيانت از فرد استفاده كننده از آسيب هاي فيزيكي مي تواند عملكرد ذهني افراد را تحت تاثير قرار دهد. از اين رو لازم است براي وظايف حساس كه نياز به درك و شناخت صحيح از محيط پيرامون دارند مشكلات ذهني پوشش هاي محافظتي نيز مد نظر قرار گيرد.

كلمات كليدي:

زمان واكنش، تنش حرارتي،پوشش حفاظتي

Key words:

reaction time, heat stress, protective clothing

كلمات كليدي: 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.