previous next

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي محمد كاظم فتحي

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي محمد كاظم فتحي

جلسه دفاع از پايان‌نامه آقاي محمد كاظم فتحي دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مهندسي بهداشت محيط تحت عنوان «اندازه‌گيري غلظت فيبرهاي آزبستوز در هواي آزاد تنفسي مناطق پر ترافيك شهري شيراز در سال ۲۰۱۴» به راهنمايي آقاي دكتر يعقوب حاجي‌زاده در روز دوشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ در دفتر گروه مهندسي بهداشت محيط برگزار گرديد.

 

 

 

 

 

چكيده:

آزبستوز به گروهي از كاني ها سيليكاته فيبري شكل اطلاق مي شود كه داراي اهميت بهداشتي و اقتصادي مي باشند. استفاده از آزبستوز در صنعت و وسايل نقليه سبب رها شدن اين فيبرها به هواي تنفسي اجتماعات مي گردد. غلظت آزبستوز فراتر از سطح استاندارد مي تواند سلامتي ساكنين را به مخاطره اندازد. فيبر هاي آزبستوز به دو گروه : ۱- آمفيبول ها (كروسيدوليت، آموسيت، آنتوفيليت، ترموليت، اكتينوليت) و ۲- سرپانتين (كريزوتايل) تقسيم مي شوند. از نظر بيولوژيكي فيبرهايي حائز اهميت هستند كه طول برابر يا بزرگتر از ۵ ميكرون دارند و داراي قطرهاي بيشتر از ۳ ميكرون با نسبت طول به قطر بزرگتر از ۳ به ۱ هستند كه به اين فيبر ها، فيبر هاي بحراني نيز مي گويند. طبق گزارش WHO استاندارد جهاني آزبستوز در هواي تنفسي ۲/۲ SEM f/l ‪(0.‎05 PCM f/l )‬ مي باشد. بيماريهاي مختلف از جمله آزبستوزيس، كارسينوماي برونكوژنيك، سرطان هاي حنجره، تخمدان، ريه، كلون، معده و ركتوم و مزوتليوما توسط استنشاق الياف آزبستوز حاصل مي شوند. فيبرهاي آزبستوز در صنعت به عنوان عامل استحكام بخش، تقويت كننده و جلوگيري از سايش و سوختن، در تهيه انواع ورق و لوله هاي آزبست-سيمان، كالاهاي اصطكاكي مانند لنت هاي ترمز و صفحه كلاچ، انواع فيلترهاي مقاوم در برابر حرارت، عايقها، كف پوشها، منسوجات ضد حريق و غيره استفاده مي شوند.

مواد و روش ها:

نقاط نمونه برداري با در نظر گرفتن شدت ترافيك، تراكم جمعيت، منابع صنعتي آلاينده و جهت باد غالب انتخاب شدند. بنابراين، ۸ نقاط نمونه برداري كه چهار منطقه جغرافيايي شهر را پوشش مي دهد انتخاب شدند. اين مطالعه در سال ۲۰۱۴ و در سه فصل زمستان، بهار و تابستان انجام گرفت. تعداد نمونه هاي گرفته شده از هر سايت در هر فصل ۲ نمونه و به فاصله زماني ۴۵ روز مي باشد كه جمعا در سه فصل ، ۴۸ نمونه جمع آوري شد. نقاط نمونه گيري عبارتند از: : ۱) شهرك گلدشت حافظ ۲) پل معالي آباد ۳) ميدان نمازي ۴) دروازه قرآن ۵) ميدان معلم ۶) دروازه كازرون ۷) ميدان وليعصر ۸) ميدان فرصت شيرازي ۹) منطقه صنعتي شيراز و ۱۰) به صنايع الكترونيك شيراز. براي نمونه برداري از پمپ نمونه گيري فردي استفاده گرديد. نمونه هوا بر روي فيلترغشايي استر سلولز كه در فيلتر هولدر با دهانه باز جاي گرفته بود، انجام گرفت. ميزان جريان عبوري از اين فيلتر ۷/۳ ليتر در دقيقه و مدت نمونه برداري هر نمونه ۳ ساعت بود. فيلتر ها با دو روش ميكروسكوپ فازكنتراست و ميكروسكوپ الكتروني روبشي انجام گرفت. براي تعيين ارتباط داده ها هر ايستگاه نمونه برداري و فصول مختلف از برنامه SPSS استفاده شد. همچنين در اين مطالعه غلظت فيبر هاي آزبستوز با متغير هاي هواشناسي بررسي گرديدند.

نتايج:

يافته هاي مطالعه حاضر نشان مي دهد كه ميانگين غلظت فيبر هاي هوابرد آزبستوز در ايستگاه ها‏(‏ ‏‏‎ SEM f/l‏ 2.52‏‎‎‏±12.1 ) و در سه فصل زمستان، بهار و تابستان از حد استاندارد جهاني WHO‪(SEM f/l2.2)‬ بيشتر مي باشد. بيشترين و كمترين غلضت فيبر آزبستوز به ترتيب مربوط به ايستگاهاي ميدان وليعصر (PCM f/l 34/0± 92/1 و SEM f/l 25/4±64/16) و ميدان معلم (PCM f/l 41/0± 57/0 و SEM f/l 76/3±38/7) مي باشد. همچنين ميانگين غلطت فيبر ها در نقاط مختلف شهر شيراز از شهر تهران) ايران) ‏(‏SEM f/l‏ 16)‏ كمتر بود. به هر حال، اين غلظت از ميزان غلظت اندازه گيري شده در بعضي از شهر هاي دنيا مثل ميانگين غلظت هاي اندازه گيري شده در سه منطقه ايتاليا ‏‏(‎ f/l SEM 56/0 ) بسيار بالاتر است.آناليز كيفي نمونه ها كه با كمك روش SEM-EDX انجام گرفت ، نشان داد كه تقريبا ۲۵ درصد فيبر هاي مشاهده شده با روش SEM شامل فيبر هاي غيرآزبستوز بودند. ‏ ارتباط معني داري بين غلظت فيبر هاي آزبستوز و متغيير هاي هواشناسي از قبيل رطوبت نسبي ، درجه حرارت ، ميدان ديد و ميانگين سرعت و جهت باد مشاهده نشد. در بين اين سه فصل بيشترين غلظت مربوط به فصل زمستان بود (PCM f/l43/0‎±‎14/1 وPCM f/l 8/3‎±‎41/13). اين غلظت بالا ممكن است به دليل وقوع اينورژن در زمستان باشد. در تابستان غلظت فيبر هاي آزبستوز به دليل تعطيلي مدارس و تردد كمتر وسايل نقليه نسبت به زمستان و بهار كمتر است. ‎منابع‎ ‎انتشار‎ ‎آزبستوز‎ ‎در‎ ‎شيراز،‎ ‎علاوه‎ ‎بر‎ ‎لنت‎ ‎ترمز‎ ‎اتومبيل‎ ‎ها‎ ‎،‎ ‎وجود‎ ‎‏صنايع‎ ‎توليدي‎ ‎از‎ ‎قبيل‎ ‎واحد‎ ‎هاي‎ ‎توليد‎ ‎لنت‎ ‎ترمز‎ ‎و‎ ‎لباس‎ ‎ضد‎ ‎حريق‎ ‎و‎ ‎پنبه‎ ‎نسوز‎ ‎‏‎ ‎در‎ ‎بالا‎ ‎دست‎ ‎باد‎ ‎و‎ ‎همچنين‎ ‎وجود‎ ‎صنايع‎ ‎الكترونيك‎ ‎شيراز‎ ‎درون‎ ‎شهرمي‎ ‎‏باشد‎ . ‎دليل‎ ‎ديگري‎ ‎كه‎ ‎مي‎ ‎توان‎ ‎ذكر‎ ‎كرد‎ ‎احاطه‎ ‎شدن‎ ‎شهر‎ ‎شيراز‎ ‎توسط‎ ‎رشته‎ ‎كوه‎ ‎هاي‎ ‎زاگرس‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎نتيجه‎ ‎تهويه‎ ‎نامناسب‎ ‎شهر‎ ‎است و همچنين وجود اينورژن در اين فصل سال مي باشد.‏

بحث و نتيجه گيري:

در اين مطالعه مشخص گرديد كه غلطت فيبر هاي هوابرد در نقاط مختلف شهر شيراز نسبت به پايتخت ايران ( تهران ) كمتر و از استاندارد محيطي بالاتر مي باشد . همانطور كه ذكر شد ممكن است دليل اين غلظت بالا وجود ترافيك سنگين در شهر، موقعيت شهرنسبت به صنايع مختلف و وضعيت جوي و توپوگرافي شهر باشد . به دليل غلظت بالاي آزبستوز امكان وجود بيماري هاي مختلف مرتبط با آزبستوز از جمله مزوتليوما بسيار بالا مي باشد . لذا بهترين روش براي كاهش انتشار آزبستوز در هوا جايگزني مواد ديگر به جاي ‏آزبستوز در محصولات توليدي مثل لنت ترمز و همچنين انتقال صنايع توليدي كه با آزبستوز كار مي ‏كنند به پايين دست باد مي باشد . از اقدامات ديگر كه سبب كاهش غلظت آزبستوز هوابرد در شهر شيراز ‏مي شود ، عدم اجازه ورود ماشين هاي سنگين به شهر در ساعات اوج ترافيك مي باشد .‏

كلمات كليدي: