previous next

جلسة دفاع از پایان نامة خانم الهه فخرالدین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

جلسة دفاع از  پایان نامة  خانم الهه فخرالدین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تحت عنوان« بررسی تآثیر آموزش مادران بر تعارض خانوادگی از دیدگاه مادران و دختران نو جوان ناحیه ۳ شهر اصفهان در سال ۱۳۹۴»  به راهنمایی خانم  دکتر مریم عمیدی مظاهری و مشاوره مهندس اکبر حسن زاده  در روز دوشنبه ۲۹/۳/۹۶در دفتر گروه برگزار گردید.

 

چکیده

هدف:شکل گیری تعارضات بین والدین و نوجوانان همواره از مشکلات رایج دوره نوجوانی است که در این دوره رخ می دهد. با توجه به این امر مطالعه حاضر به منظور بررسی تأثیر آموزش مادران بر تعارض خانوادگی از دیدگاه مادران و دختران نوجوان ناحیه ۳ شهر اصفهان انجام گردید.

روش:روش پژوهشی نیمه تجربی با گروه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه کنترل می باشد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه تعارضات خانوادگی از دیدگاه نوجوانان و والدینجمع آوری شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه از همسانی درونی و آلفای کرونباخ استفاده و براساس مقیاس لیکرت ۴ گزینه ای نمره دهی شد. جامعه آماری شامل ۱۱۰ نفر مادر و دانش آموزان دختر پایه اول دوره دوم دبیرستان های دولتی روزانه ناحیه ۳ شهر اصفهان در سال ۹۵-۹۴ می شود که با روش نمونه گیری تصادفی از میان دو دبیرستان دخترانه دولتی انتخاب شدند که در دو گروه آزمون و کنترل تقسیم بندی شدند. آموزش مهارت های ارتباطی در ۴ جلسه ۶۰ دقیقه طی ۴ هفته متوالی برای مادران گروه آزمون به صورت سخنرانی و بحث گروهی برگزار شد.اطلاعات از طریق نرم افزار spss/20جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری نظیر همبستگی اسپیرمن، پیرسون وتی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج:نتایج نشان داد که قبل از آموزش میانگین نمره تعارض خانوادگی از دیدگاه مادران و دانش آموزان در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت(p=0.‎61)و(p=0.‎45) اما بعد از آموزش میانگین نمره تعارض در گروه آزمون به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود(p=0.‎001).  از دیدگاه مادران و دختران به طور مشترک تعارض در حیطه های نوع ارتباط والدین با یکدیگر، آزادی نوجوان، وضعیت تحصیل و کسب شخصیت نوجوان وجود داشت.

 نتیجه گیری:با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می گردد که جلسات آموزش مهارت ارتباطی و راهکارهای حل تعارض برای مادران خصوصا مادران خانه دار برگزار گردد تا گامی در جهت بهبود روابط والدین-نوجوان برداشته شود.

واژههای کلیدی: مهارت ارتباطی، تعارض والد-فرزند، مداخله آموزشی.