previous next

جلسة دفاع از پایان نامة آقای براتعلی رضاپور قهرمانلو دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تحت عنوان

 

جلسة دفاع از  پایان نامة آقای  براتعلی رضاپور قهرمانلو  دانشجوی دکتری تخصصی  رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت تحت عنوان « ارزشیابی مداخله آموزشی مدرسه محور بر ارتقای فعالیت فیزیکی و کاهش وزن در دانش آموزان دوره اول دبیرستان پسرانه شهر ارومیه  »  به راهنمایی خانم  دکتر مصطفوی  و مشاوره آقای  دکتر حمیدرضا خلخالی  در روز دوشنبه ۶/۱۰/۹۵در دفتر گروه برگزار گردید.

 

 

 

 

  چکیده

 

 

مقدمه(زمينه و هدف): کم تحرکی سبب اضافه وزن و چاقي دانش آموزان می شود که بعنوان  يک مشکل مهم براي بزرگسالان و دانش آموزان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. هدف اين مطالعه بررسی تاثیر مداخله آموزشی مدرسه محور مبتنی بر تئوری بر ارتقای  فعالیت فیزیکی و کاهش وزن در دانش آموزان چاق و دارای اضافه وزن دوره اول دبیرستان پسرانه شهر ارومیه بود.

  مواد و روشها: مطالعهحاضر از نوع نیمه تجربی مبتنی بر تئوری(مدل اعتقاد بهداشتی و پرسید) ومدرسه محور بوده و از آذر ۹۳ تا خرداد۹۴ انجام شد. ۸۰ دانش آموز پسر با نمونه گيري چند مرحله ای از ۴ مدرسه دوره اول دبیرستانهای دو منطقه موجود در ارومیه انتخاب شدند و در دو گروه مداخله و کنترل (هر کدام ۴۰ نفر) قرار گرفتند. مداخله مدرسه محور در گروه مداخله به مدت ۶ هفته انجام شد. ابزار گردآوري داده ها در اين مطالعه، پرسشنامه استاندارد بک همراه با سازه هايی از الگوهای اعتقاد بهداشتی و پرسيد بود. اطلاعات گردآوري شده با استفاده از نرم افزار آماري ۲۱.SPSSو به وسيله آزمون هاي آماری تجزيه و تحليل شدند.

  يافته ها: بین سازه های الگوی مطالعه و فعالیت فیزیکی و وزن دانش آموزان قبل از اجرای مداخلات آموزشی مدرسه محور ارتباط معناداری وجود نداشت. ۳ ماه و ۶ ماه پس از اجرای مداخلات آموزشی مدرسه محور میزان اضافه وزن در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل کاهش یافت. نتایج آزمون کوواریانس و تحلیل واریانس با اندازه های تکراری در گروه مداخله در روند تغییرات میانگین نمره سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و پرسيد و امتیازات فعالیت فیزیکی دانش آموزان در ۳ و ۶ ماه بعد از مداخله آموزشیتفاوت معنی داری را نشان داد(۰.۰۰۱P<).

  نتيجه گيري: با توجه به نتایج مطالعه، مداخلات مدرسه محور تاثیر معنادار بر سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و پرسيد و نمره فعالیت فیزیکی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل، داشته است.

کلید واژه: فعالیت فیزیکی، چاقی و اضافه وزن، مداخله مدرسه محور