previous next

توانا بود هرکه دانا بود زدانش دل پیر برنا بود