previous next

تشکیل دومین جلسه لیشمانیوز

در این جلسه که در روز یکشنبه ۹۸/۰۸/۱۹ تشکیل گردید پس از بحث و تبادل نظر در این خصوص و با توجه به شیوع رو به گسترش این بیماری در برخی از شهرستانهای شرقی استان مقرر گردید اعضاء گروه به همراه افراد مرتبط با موضوع بیماری در تاریخ ۱۴ آذر ماه بازدیدی از منطقه هرند داشته باشند که جزئیات بازدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت.