previous next

برگزاری گرامیداشت هفته سالمند

برگزاری گرامیداشت هفته سالمند با شعار« تحکیم حقوق سالمند » مراسمی در محوطه دانشکده با همکاری گروه آموزش بهداشت و انجمن علمی این گروه در روز دوشنبه ۹مهرماه ۹۷برگزار شد