previous next

برگزاری جلسه مصاحبه MD – MPH

در روز دوشنبه ۸/۱۱/۹۷ جلسه مصاحبه بررسی توانمندیهای علمی دانشجویان پزشکی واجد شرایط استعداد درخشان متقاضی دوره MD – MPH با حضور نمایندگان محترم معاونت آموزشی دانشگاه، مدیر محترم مرکز مطالعات آموزش پزشکی، ریاست محترم دانشکده بهداشت، نمایندگان محترم دانشکده های پزشکی و مدیریت، مسئول محترم دفتر استعداد درخشان دانشگاه و معاون محترم آموزشی دانشکده بهداشت تشکیل گردید.