previous next

برگزاری ترم تابستان به روش مجازی جهت دانشجویان شاهد و ایثارگر

جهت مشاهده نامه فایل پیوست را باز نمایید.

فایل‌هاي ضميمه: