previous next

برگزاری بسیج ملی کنترل فشار خون در کشور و نقش و مسئولیت دانشجویان

با توجه به برگزاری بسیج ملی کنترل فشار خون در کشور و نقش و مسئولیت دانشجویان عزیز شاغل به تحصیل در کلیه مقاطع و رشته های تحصیلی علوم پزشکی  در کمک به انجام این اقدام ملی، از کلیه دانشجویان داوطلب خواهشمند است حد اکثر تا تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۸ ضمن مراجعه به آموزش دانشکده و اعلام آمادگی نسبت به ثبت اطلاعات خود در آدرس: https://phc.mui.ac.ir/‎ اقدام نمایند.

لازم به ذکر است:

  1. هر فرد می تواند تعداد روزهایی که قادر به مشارکت در طرح است را مشخص نماید.
  2. با هماهنگی معاونت بهداشتی و دانشکده پرستاری مامایی دوره آموزشی فشرده جهت شرکت در طرح برگزار می گردد
  3. گواهی شرکت در کمپین برای کلیه مشارکت کنندگان صادر خواهد شد.
  4. از کلیه داوطلبان خواهشمند است جهت  انجام کلیه هماهنگیهای لازم به  آموزش دانشکده مراجعه نمایید