previous next

برنامه درسی نیمسال اول ۹۹-۹۸ تحصیلات تکمیلی

 برنامه درسی دکتری 

دکتری  بهداشت حرفه ای ترم۲

دکتری آمار زیستی ترم ۲

دکتری اموزش بهداشت  ترم ۲

دکترای بهداشت محیط  ترم ۲

 

برنامه درسی ارشدها                                                                           

ارشد امار ترم ۲

ارشد اپیدمیولوژی  ترم ۲                                                                               

ارشد بهداشت حرفه ای  ترم ۲

ارشد Hse ترم۲ 

ارشد بهداشت محیط ترم ۲

ارشد سم شناسی ترم ۲

ارشد اموزش بهداشت ترم ۲

 

 

 

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.