previous next

بازدید از کارخانه کود آلی کمپوست

در راستای برنامه های محوله دانشکده بهداشت در آذرماه پژوهش و شعار پژوهش را به عرصه ببریم در تاریخ ۲۱/۹/۹۸ بازدیدی از کارخانه کود آلی کمپوست اصفهان صورت گرفت.

در این بازدید که در معیت ریاست محترم دانشکده ،جمعی از اساتید،همکاران حوزه معاونت بهداشتی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام گرفت نشستی با مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت پسماند برگزار و ضمن ارائه توانمندیهای دانشکده ،نقطه نظرات سازمان مدیریت پسماند و دانشکده جمع بندی و مقرر گردید در جلسه بعدی نهایی گردد.