previous next

بازدید هیات محترم بورد تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اعضای محترم هیات بورد تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در تاریخ دوشنبه ۳۰ مهر ۹۷ ۱۳به منظور ارزیابی ادواری دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی آموزش بهداشت  و ارتقا ی سلامت  ،گروه آموزش بهداشت  و ارتقا ی سلامت  دانشکده را مورد بازدید قراردادند.  در این بازدید که از ساعت ۳۰/۸ صبح در دفتر ریاست محترم دانشکده تشکیل گردید  آقایان دکتر کاوه و دکتر کریم زاده اعضای محترم بورد تخصصی آموزش بهداشت  و ارتقا ی سلامت  حضور داشتند و  آقای دکتر مرآثی گزارشی در مورد دانشکده ارائه کردند. پس از ارائه گزارش وضعیت کلی گروه توسط مدیر محترم گروه آقای دکتر اسلامی اعضای محترم هیات بورد تخصصی سئوالاتی در خصوص برنامه های آموزشی گروه و شرایط موجود مطرح و پیرامون مسایل متعدد با اعضای محترم هیات علمی گروه  و معاونت های دانشکده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.  سپس جلسه ای در دفتر ریاست محترم  دانشگاه بر گزار شد و طرفین از نقطه نظرات ودرخواستهای یکدیگر مطلع گردیدند . سپس طی جلسه نشست با دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی آموزش بهداشت  و ارتقا ی سلامت  مسائل آموزشی مطرح واز نقطه نظرات دانشجویان مطلع شدند.  در پایان اعضای محترم هیات بورد تخصصی به همراه ریاست ،معاونین واعضای هیات علمی گروه از قسمتهای مختلف وامکانات گروه وهمچنین کتابخانه دانشکده بازدید نمودند.