previous next

بازدیدهیئت بورد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

اعضای محترم هیات بورد تخصصی اپیدمیولوژی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در تاریخ چهارشنبه ۲۵مهر ۹۷ ۱۳به منظور ارزیابی ادواری و راه اندازی دوره دکتری اپیدمیولوژی ،گروه اپیدمیولوژی وآمارزیستی دانشکده را مورد بازدید قراردادند.  در این بازدید که از ساعت ۳۰/۸ صبح شروع شد آقای دکتر هلاکویی دبیر محترم بورد تخصصی،آقای دکتر حقدوست معاون محترم برنامه ریزی وزارت متبوع وخانم دکتر یاوری عضو محترم بورد تخصصی اپیدمیولوژی حضور داشتند .اولین جلسه در دفتر ریاست دانشکده بر گزار گردید و  آقای دکتر مرآثی گزارشی در مورد دانشکده ووضعیت گروه ارائه کردند.  سپس اعضای محترم هیات بورد تخصصی سئوالاتی در خصوص برنامه های آموزشی گروه و شرایط موجود مطرح و پیرامون مسایل متعدد با اعضای محترم هیات علمی گروه  و معاونت های دانشکده بحث و تبادل نظر صورت گرفت.  سپس جلسه ای در دفتر ریاست محترم  دانشگاه بر گزار شد و طرفین از نقطه نظرات ودرخواستهای یکدیگر مطلع گردیدند . سپس طی جلسه نشست با دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد  اپید میولوژی مسائل آموزشی مطرح واز نقطه نظرات دانشجویان مطلع شدند.  در پایان اعضای محترم هیات بورد تخصصی به همراه ریاست ،معاونین واعضای هیات علمی گروه از قسمتهای مختلف وامکانات گروه وهمچنین کتابخانه دانشکده بازدید نمودند.