previous next

انجمن های علمی دانشجویان مهندسی بهداشت حرفه ای

  • معرفي انجمن
  • سرپرست
  • دبیر انجمن: محمد یوسف زیبایی
  • شواری مرکزی : ملیکا رنجبر ،مونس کریمی، فرزاد آرانیان ، ندا امینی 
  • برنامه‌هاي انجمن  
  • گروه‌ها
  • بروندادها
  • سايت‌هاي مرتبط
  • مركز مشاوره پژوهشيار
  • تماس با انجمن