previous next

اعضاء اداري دانشكده

تصوير عنوان سمت
محمد حیدری بنی رئيس امور عمومي
ياسمين آباده‌اي مسئول كارگزيني
عباس نصيري مسئول دفتر انبارداري
حسنعلی بابایی نامه رسان

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.