previous next

اطلاعیه لزوم شرکت فارغ التحصیلان در آموزش مداوم

کلیه فارغ التحصیلان رشته های پزشکی- دندانپزشکی داروسازی علوم آزمایشگاهی پرستاری -  مامایی و کلیه پیراپزشکان و سایر حرف وابسته پزشکی از زمان فارغ التحصیلی سالیانه نیاز به کسب ۲۵ امتیاز آموزش مداوم دارند که ۱۵ امتیاز هر سال باید در همان سال کسب شود. لذا ضروری است در سامانه آموزش مداوم به آدرس  esfahan.ircme.ir عضو و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز آموزش مداوم واقع در ساختمان مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی (EDC) مراجعه نمایند.

لازم بذکر است فارغ التحصیلان دانشکده بهداشت مشمول این اطلاعیه میباشند.