previous next

ارتقاء آقای دکتر یعقوب حاجی زاده

استاد ارجمند جناب آقای دکتر یعقوب حاجی زاده

با كمال مسرت ارتقاء علمي جناب عالي را به مرتبه دانشياري تبريك عرض نموده، توفيق روز افزون شما را در   كسب درجات علمي بالاتر از در گاه ايزد منان خواستاريم.

                                                                                  اساتيد وكاركنان دانشكده