previous next

ارائه برنامه راهبردی دو ساله توسط گرو ه‌های آموزشی دانشکده

ارائه برنامه راهبردی دو ساله توسط گرو ه‌های آموزشی دانشکده

روزهای یکشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۰ و دوشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ جلسه شورای دانشکده با حضور رئیس، معاونین، مدیران گروه‌های آموزشی و دیگر اعضاء شورا در دفتر ریاست دانشکده تشکیل و برنامه راهبردی دو ساله گروه‌ها توسط مدیران گروه ارائه و همچنین در خصوص موارد آموزشی و پژوهشی تصمیمات لازم اتخاذ گردید.