previous next

آزمایشگاه پسماند

آزمایشگاه پسماند دانشکده بهداشت شامل مجموعه‌ای از دستگاه ها و لوازم می باشد که در حال حاضر برای آموزش دانشجویان  بهداشت محیط و سم شناسی  در مورد انواع آنالیزهای انجام شده بر روی پسماند به کار می رود .  همچنین این آزمایشگاه برای انجام کارهای تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان مورد استفاده قرار می گیرد.

لیست تجهیزات موجود در این آزمایشگاه به شرح زیر می باشد:

 

  • آون    (UNB 400 - MEMMERT   (OVEN  
  • هاضم   (DK 6- VELP SCIENTIFICA-   (HEATING   DIGESTER
  • کوره
  • pH  متر
  • شیکر