previous next

آزمایشگاه میکرو بیولوژی محیط

 در این آزمایشگاه به موازات فعالیتهای آموزشی،پژوهشی شا مل( ارائه واحد عملی درس میکروبیولوژی محیط ، اجرای پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی و طرحهای تحقیقاتی ) ارائه خدمات پژوهشی وآزمایشگاهی  به مراجعین حوزه های مختلف استان امکان پذیر می باشد .این آزمایشگاه به عنوان آزمایشگاه معتمد محیط زیست شناخته شده است.

توانمندی های آزمایشگاه میکروبیولوژی گروه بهداشت محیط:

- تعیین کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی

- تعیین استرپتوکک مدفوعی

- تعیین HPC

- شمارش بیو آیروسل ها

تجهیزات موجود :

اتوکلاو، انکوباتور، فور ، انکوباتور co2، بن ماری ،میکرسکپ ،انکوباتور شیکردار ،روتاتور