previous next

آزمایشگاه سم شناسی محیط

آزمایشگاه سم شناسی محیط جدید ترین آزمایشگاه تخصصی راه اندازی شده در دانشکده بهداشت می باشد که پس از تاسیس رشته جدید سم شناسی محیط در این دانشکده برای  ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه و سایر متقاضیان از بخش های دانشگاهی، محیط زیست و صنایع تجهیز و راه اندازی گردیده است.  در این آزمایشگاه خدمات پژوهشی در خصوص ارزیابی اثرات زیست محیطی سموم قابل ارائه بوده و در حال حاضر بخش های کشت سلولی و تحقیقات سلولی و مولکولی و همچنین بخش آبزیان در آن فعال می باشد.

آدرس

ورود کاربر

CAPTCHA
این سؤال جهت بررسی این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا نه، و برای جلوگیری از ارسال اسپم خودکار.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.