previous next

آزمایشگاه ارزیابی پرتوها

آزمایشگاه ارزیابی پرتوهای گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت با استفاده از تجهیزات اندازه گیری میدان های الکتریکی و مغناطیسی، آماده همکاری علمی با دیگر دانشگاه ها در زمینه های مختلف تحقیقاتی، پایان نامه ها و همچنین ارائه خدمات به مراکز علمی، پژوهشی و صنعتی در خصوص تعیین مواجهه با امواج الکتریکی، مغناطیسی، و تعیین میزان مواجهه با امواج رادیو فرکانسی ایستگاه های موبایل و ارائه راهکارهای کنترل و کاهش مواجهه افراد می باشد. این آزمایشگاه دارای تجهیزات به شرح زیر می باشد.

  •  دستگاه اندازه گیری سه محوره میدان های الکتریکی و میدان های مغناطیسی
  • دستگاه اندازه گیری پرتوهای ماوراء بنفش و مادون قرمز
  • دستگاه اندازه گیری میدان های الکتریکی، مغناطیسی و توان تابشی امواج رادیو فرکانسی