previous next

آذر ،ماه پژوهش در دانشکده بهداشت، برگ زرینی در دستان سنجاب

روزدوشنبه ۱۹ آذرماه، دانشکده بهداشت میزبان تور پژوهشی دانشگاه، با حضور رئیس و معاونین  دانشگاه علوم پزشکی ، روسای ستادی دانشکده ها، اساتید ، کارکنان و دانشجویان دانشکده  بود.
این برنامه ابتدا در تالار میعاد با خیرمقدم آقای دکترمحمد رضا مرآثی  رئیس دانشکده آغاز شد. سپس آقای دکتر افشین  ابراهیمی معاون پژوهشی ودانشجویی  گزارشی از عملکرد پژوهشی گروه های آموزشی برای مدعوین ارائه نمود ند . ودرپایان آقای دکتر مسعود ریسمانچیان مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشکده گزارشی از عملکرد آزمایشگاه مرکزی ودیگر آزمایشگاه های دانشکده برای حضار بیان نمود ند . در ادامه مهمانان تور گردشگری از آزمایشگاه ها، دستاوردها، پوسترها، اختراعات و انتشارات دانشکده بازدید بعمل آوردند.