previous next

آخرين اخبار

ارتقاء از مرتبه دانشیاری  به استادی 

اساتید ارجمند جناب آقای دکترحمید رضا پورزمانی،سرکار خانم دکتر فرشته زمانی و سرکار خانم دکترمرجان منصوریان

دفاع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

در تاریخ ۲۴ مرداد ۹۹، سرکار خانم انیس جوادی از پایان نامه خود با عنوان"  بررسی اثر صداهای کم فرکانس بر سطح عملیات ذهنی، دقت، سرعت و آزردگی هنگام کار "  با راهنمایی دکتر فرهاد فروه

جلسه شورای دانشکده بهداشت

جلسه شورای دانشکده بهداشت روز دوشنبه مورخ ۲۰ مردادماه ۹۹ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد .در این جلسه موارد زیر مطرح و مورد بررسی قرار گرفت

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۹۹، سرکار خانم مائده حسین‌نیا از پایان نامه خود با عنوان"  بررسی تاثیر مداخله آموزشی ویژه والدین و معلمان در بهبود نشانگان اختلال  نقص‌توجه/ بیش‌فعا

صفحه‌ها