previous next

آخرين اخبار

برگزاری کارگاه تدوین آیین نامه های اخلاق در علوم سلامت و رفتار حرفه ای

پیرو نامه برگزاری کارگاه های تدوین آیین نامه های اخلاق در علوم سلامت و رفتار حرفه ای در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان چهارمین کارگاه مربوطه روز شنبه مورخ ۳۰/۶/۹۸ در دانشکده بهداشت برگزار گر

جلسه دفاع از پایان نامه خانم اعظم صالحی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت عنوان

«  بررسی ارتباط دز موثرتجمعی پرتو با غلظت ۸- هیدروکسی۲-دئوکسی گوانوزین در ادرار پرتوکاران شاغل دربیمارستانهای اصفهان به راهنمایی آقای دکترفرهاد فروهرمجد ومشاوره دکترکریم ابراهیم پور  روز

جلسه دفاع از پایان نامه خانم زهره سبزواری دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش جامعه نگر در نظام سلامت تحت عنوان

« مقایسه تاثیر آموزش حضوری وآموزش مجازی برمیزان استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارکنان یکی از معادن سنگ روباز» به راهنمایی آقای دکتر حبیب الله دهقان روز شنبه ۱۶/۶

جلسه معارفه مسئول کارگزینی دانشکده بهداشت

 با حضور معاون مالی اداری دانشکده ،آقای پورواسعی نماینده مدیریت منابع انسانی دانشگاه وجمعی از همکاران روز چهارشنبه ۶/۶/۹۸در دفتر شورای گروه آمار برگزار شد در این جلسه از خدمات خانم آباده

جلسه دفاع از پایان نامه خانم الهه شوشتری مقدم دانشجو ی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت وارتقاء سلامت تحت عنوان

«  کاربرد مدل PEN-3 در آموزش رفتارهای غربالگری سرطان پستان در معلمان زن شهر اصفهان» به  راهنمایی آقای دکتر حسین شهنازی و مشاوره آقای مهندس اکبر حسن زاده روز سه شنبه ۱مرداد

جذب دانشجوی مجازی از بین اعضای هیات علمی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در رشته برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد بصورت مجازی از بین اعضای هیات علمی دانشجو می پذیرد.

صفحه‌ها