previous next

آخرين اخبار

برگزیدگان نخستین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

شورای سیاست گذاری نخستین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۹۹ بر اساس مستندات آموزشی و امتیازدهی بر اساس آیین نامه مربوطه  آقایان دکتر حبیب الله دهقان و دکتر حسین شهنازی را

مرخصی بدون احتساب در سنوات

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند امکان استفاده از مرخصی بدون احتساب در سنوات در ترم دوم سال تحصیلی فراهم گردیده جهت اطلاع بیشتر فایل پیوست را مطالعه نمایید.

دانشجویان ترم آخر

 بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه ، دانشجویان ترم آخر که بعد از زمان حذف و اضافه، نمرات درسی آنها اعلام شده است و درس را پاس نکرده اند، می توانند درخواست اخذ واحد درسی افتاده را تا ۲۹ بهمن اعلام

دفاع پایان نامه دکتری تخصصی آمار زیستی

روز چهارشنبه پانزده بهمن عرفان صادقی از پایان نامه خویش با عنوان "مدلسازی توام اندازه های تکراری دو متغییره با مقیاس متفاوت و زمان تا رویداد با استفاده ر

کارگاه روش تدریس مقدماتی ویژه دانشجویان دکتری

شرکت دانشجویان دکتری ۹۹۲ و دانشجویانی که این کارگاه را نگذارانیده اجباریست 

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

حجم هم ارتباط و همین طور در افرادی روز یکشنبه دوازده بهمن کامیار نظریان از پایان نامه خویش با عنوان " ارزیابی متغیر های آکوستیکی و آناتومیکی کانا

دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

حجم هم ارتباط و همین طور در افرادی روز یکشنبه دوازده بهمن کامیار نظریان از پایان نامه خویش با عنوان " ارزیابی متغیر های آکوستیکی و آناتومیکی کانال گوش بر ش

شورای دانشکده بهداشت

روز شنبه یازده بهمن شورای دانشکده با حضور ریاست ،معاونین،مدیران گروهها ،رییس مرکز تحقیقات محیط زیست و دبیر کمیته تحول و نواوری در آموزش برگزار گردید.

پرسش و پاسخ های کلیدی قبل از ازدواج

زمان شروع دوره ۱۲ بهمن یک شنبه ها ساعت ۲۰-۲۱

با حضور سرکار خانم دکتر حجاری 

تشکیل جلسه مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با دانشکده بهداشت

روز دوشنبه ششم بهمن ماه  جلسه مدیریت پسماند شهرداری اصفهان ودانشکده بهداشت با حضور مهندس محمدی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند ،کارشناسان آن مرکز باتفاق  ریاست ،معاونین،مدیران گروهها،رییس

صفحه‌ها