previous next

دفاع از رساله دکتری توحید جعفری کشکی، دانشجوی دکتری آمارزیستی

جلسه دفاع از رساله دکتری توحید جعفری کشکی، دانشجوی دکتری آمارزیستی با عنوان "مدل بندي بيزي توأم پاسخ‌های طولي پيوسته غیرنرمال و بقاو کاربرد آن در داده‌های پزشکي" به راهنم

دفاع از پایان نامه خانم معصومه شفیعی دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

جلسه دفاع از پایان نامه خانم  معصومه شفیعی دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحت

دفاع از پایان نامه خانم کبری مقصودی دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

جلسه دفاع از پایان نامه  خانم  کبری مقصودی دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ایتحت عنوان " بررسی  کارایی جلیقه خنک کننده  تغییر فاز بر پایه مواد معدنی  بررو

استاد ارجمند جناب آقای دکتر بهزاد مهکی

با كمال مسرت ارتقاء علمي جناب عالي را به مرتبه دانشياري تبريك عرض نموده، توفيق روز افزون شما را در   كسب درجات علمي بالاتر از در گاه ايزد منان خواستاريم.

ثبت نام وام ضروری

دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی یتوانند جهت ثبت نام وام ضروری  ازتاریخ ۹۵/۱۱/۱۶ تا تاریخ۹۵/۱۱/۱۷ به سایت www.csa.mui.ac.irلینک رفاهی مراجعه نمایند

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS