previous next

جلسه دفاع از پایان نامه خانم عظیمه مغزی نجف‌آبادی دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی

 تحت عنوان:« مدل‌سازی توام فضایی-زمانی آلاینده‌های NO و NO2 در شهر تهران در فاصله زمانی زمستان ۹۲ تا پا

کارگاه تخصصی مدیریت ریسک

 Bowtieو نرم افزار Bow

جلسه دفاع از پایان نامه آقای سعیدپرستار دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط

تحت عنوان :«پایش زیستی متابولیت های ادراری برخی از آفت کش های ارگانوکلره و ارتباط آن با چاقی و اضافه وزن  توام

برنامه انتخاب واحد در نیمسال دوم ۹۷-۹۶

جلسه شورای دانشکده

 جلسه شورای دانشکده با حضور معاونین ، مدیران گروه های آموزشی ودیگر اعضا در روز شنبه ۲۳دی ماه ۹۶در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS