previous next

برگزاری گرامیداشت هفته سالمند

برگزاری گرامیداشت هفته سالمند با شعار« تحکیم حقوق سالمند » مراسمی در محوطه دانشکده با همکاری گروه آموزش بهداشت و انجمن علمی این گروه در روز دوشنبه ۹مهرماه ۹۷برگزار شد

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده با حضوررئیس ، معاونین ، مدیران گروه های آموزشی ودیگر اعضا روز یکشنبه ۸ مهرماه  ۹۷در دفتر ریاست دانشکده برگزارشد .

جلسه دفاع از پایان نامه خانم میدیا باباحاجیانی دانشجوی کارشناسی ارشد آمارزیستی تخت عنوان

« مقایسه مدل های با وبدون خطای اندازه گیری در کوریت هادربررسی ارتباط بین شاخص های تن سنجی کودکان ونوجوانان باعارضه اختلال چربی:مطالعه کاسپین۳ » به راهنمایی آقای مهندس اکبر حسن زاده ومشاوره خانم دکت

مراسم توجیهی دانشجویان جدید الورود

مراسم توجیهی دانشجویان جدید ورودی مهرماه۹۸-۹۷ برای دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت محیط، مهندسی مهندسی بهداشت حرفه ای و آموزش بهداشت وارتقاء سلامت در سالن میعاد دانشکده  برگزار شد

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه فرهادخانی دانشجوی Ph.Dرشته مهندسی بهداشت محیط تحت عنوان

«ارزیابی کمی خطر میکروبی (QMRA) کاربرد پساب ثانویه تصفیه فاضلاب شهری در آبیاری زمین های کشاورزی» به راهنمایی خانم دکتر نیک آئین و

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS