previous next

راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ، ایمنی ومحیط زیست(HSE)

دبیر محترم شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی  طی مجوز  ۳۱۰۲/۵۱۲/د با  راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت سلامت ، ایمنی ومحیط زیست(HSE)   ازمهر ماه ۹۷-۹۶درگروه مهندسی بهداشت حرفه ای این دانشکده م

جلسه شورای دانشکده

با حضور آقای دکتر یوسفی معاون محترم توسعه مدیریت  ومنابع دانشگاه،رئیس دانشکده، معاونین ، مدیران گروه های آموزشی ودیگر اعضا در روز شنبه۷ بهمن ماه ۹۶در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد.

ثبت نام وام تحصیلی -نیمسال دوم ۹۷-۹۶ دانشجویان

متقاضیان میتوانندازتاریخ ۷/۱۱/۹۶لغایت ۱۷/۱۱/۹۶ برای  ثبت نام به سایت زیرمراجعه نمایند

csa.mui.ac.ir

جلسه دفاع آقای ارسلان قادری دانشجوی دکترای تخصصی آموزش بهداشت وارتقاء سلامت

  تحت عنوان :«ارزشیابی مداخله آموزشی مبتنی بر وب و  مدل جامع پیش بینی رفتاردر بهبود

مصاحبه امتحان جامع دکترای تخصصی آمارزیستی

روزیکشنبه ۱بهمن ماه ۹۶مصاحبه امتحان جامع یک نفر از دانشجویان دکترای تخصصی آمار زیستی با حضور رئیس دانشکده ،نماینده معاون پژوهشی دانشگاه ، نماینده معاون آموزشی دانشگاه ، معاون آموزشی دانشکده واساتید

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS