previous next

دفاع از پایان نامه خانم سمیه اشرفیان دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

جلسه دفاع از

دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم ولی پوردانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

جلسه دفاع از پایان نامه آقای ابراهیم ولی پوردانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحتعنوان: "بررسی ارتباط فرهنگ ایمنی و وِیژگیهای شخصیتی با بروز حادثه در کارگران فولاد" به  راهن

دفاع از پایان نامه خانم رقیه خواجوی دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

جلسه دفاع از پایان نامه خانم رقیه خواجوی  دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای تحتعنوان: "بررسی اثر دستکش ضد ارتعاش،سرما و ارتعاش بر روی میزان نیروی چنگش افراد در شرایط کنتر

دهمین همایش دانشجویی تازه های علوم بهداشتی کشور

۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مهلت ارسال مقالات ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۵

دفاع از رساله دکتری آقای محسن سعدانی ، دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط

جلسه دفاع از رساله دکتری آقای محسن سعدانی ، دانشجوی دکتری مهندسی بهداشت محیط با عنوان "اصلاح بیولوژیکی خاک های آلوده به مواد منفجره شامل TNTو

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS