previous next

بازدید هیات محترم بورد تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اعضای محترم هیات بورد تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در تاریخ دوشنبه ۳۰ مهر ۹۷ ۱۳به منظور ارزیابی ادواری دوره های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی آموزش بهداشت  و ا

اطلاعیه

 قبل توجه : نماینده دانشجویان کلیه رشته های سریعا به امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمائید 

بازدیدهیئت بورد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

اعضای محترم هیات بورد تخصصی اپیدمیولوژی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

جلسه شورای دانشکده

جلسه شورای دانشکده روز شنبه ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ در محل دفتر ریاست دانشکده برگزار شد در این جلس

جلسه کمیته راهبردی

  روز دوشنبه  ۱۶ مهر ماه ۹۷ جلسه شورای کمیته راهبردی آزمایشگاه های دانشکده با حضور رئیس وسایر اعضای کم

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS