previous next

استاد ارجمند سرکارخانم دکتر مریم عمیدی مظاهری

با كمال مسرت ارتقاء علمي سرکارعا

دفاع از رساله دکتری خانم سیده شهربانو دانیالی دانشجوی دکتری آموزش بهداشت

جلسه دفاع از رساله دکتری خانم سیده شهربانو دانیالی دانشجوی دکتری آموزش بهداشت  با عنوان " ارزشیابی برنامه آموزشی مبتنی بر الگوی خود مدیریتی در ارتقاء رفتارهای سالم وکیفیت زندگی زنان مبتلا

دفاع از پایان نامه خانم نفیسه عبدالعلیان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت

جلسه دفاع از پایان نامه خانم نفیسه عبدالعلیان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت تحت عنوان " بررسی تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر سازه الگوی اعتقادی  بهداشتی در افزایش وزن توصیه شده

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

بدینوسیله به اطلاع می­رساند کارگاه آموزشی آشنایی با بانک­های اطلاعاتی پیشرفته روز شنبه مورخ ۹۵/۱۲/۰۷ از ساعت ۹ الی ۱۱ در سایت کامپیوتر (بال شمالی ) طبقه دوم برگزار می­گردد.

دفاع از پایان نامه سرکار خانم بنفشه ترکیان ولاشانی دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم بنفشه  ترکیان ولاشانی دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS