previous next

ارتقاء مرتبه علمي سركار خانم دكتر فرشته زماني

ارتقاء مرتبه علمي سركار خانم دكتر فرشته زماني

ارتقاء مرتبه علمي سركار خانم دكتر فرشته زماني، را تبريك عرض مي‌نماييم.

ارتقاء مرتبه علمي جناب آقاي دكتر محمد مهدي امين

ارتقاء مرتبه علمي جناب آقاي دكتر محمد مهدي امين

ارتقاء مرتبه علمي جناب آقاي دكتر محمد مهدي امين، از مرتبه دانشياري به استادي را تبريك عرض مي‌نماييم.

نشست معاون محترم آموزشی دانشگاه با نمایندگان دانشجویان دانشکده بهداشت

نشست معاون محترم آموزشی دانشگاه با نمایندگان دانشجویان دانشکده بهداشت

روز دوشنبه ۲ آذر ماه ۱۳۹۴ جلسه نشست معاون محترم آموزشی دانشگاه با دانشجویان دانشکده برگزار گردید.

قابل توجه دانشج.یان مقاطع تحصیلی PHD

دانشجویان مقاطع تحصیلی PHDثبت نام وام ضروری از تاریخ ۲/۹/۹۴ تاتاریخ ۳/۹/۹۴  در سایت معاونت دانشجویی   به نشانی  www.csa. mui.ac.‎لینک رفاهی انجام می پذیردتذکر:

فايل‌هاي ژورنال كلاب مخاطرات مواجهه با آلودگي صوتي در صنعت و ضرورت كاربرد روش‌هاي كاهش و كنترل آن

جهت دريافت فايل‌هاي ژورنال كلاب، به ادامه مطلب مراجعه نماييد.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده بهداشت RSS