previous next

قابل توجه دانشجویان پردیس (بین الملل )

دانشجویان پردیس (بین الملل ) که نسبت به  ثبت نام  مقدماتی خوابگاه (خود گردان )اقدام نموده اند . می توانند برای  رزرو خوابگاه به سایت زیر وبرای  کسب اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند

 

 

            Khabgahi.com