previous next

قابل توجه دانشجویان پردیس( بین الملل )

 معاونت دانشجویی  فرهنگی دانشگاه درصدد اختصاص خوابگاه به این گروه از دانشجویان می باشد .متقاضیان می توانند برای ثبت نام تا  تاریخ ۱۰/۱۰/۹۶به سایت زیر مراجعه کنند  .

.ضمنا دانشجویان می توانندبرای  کسب اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی دانشکده مراجعه نمایند

     rcsa.mui.ac.i