previous next

فراخوان دوره آموزشی تخصصی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

عنوان دوره آموزشی:

مدیریت ارزیابی و کنترل صدا و بیماری های دستگاه شنوایی در صنایع

BOWTIE XPو کارگاه عملی نرم افزار BOWTIEآشنایی با روش ارزیابی ریسک