previous next

دفاع از پایان نامه سرکار خانم بنفشه ترکیان ولاشانی دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم بنفشه  ترکیان ولاشانی دانشجوی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

تحت عنوان" مقایسه بررسی کیفیت زندگی در افراد با و بدون اختلال هویت جنسی و عوامل مرتبط با آن در استانهای اصفهان و فارس در سال ۱۳۹۴." به راهنمایی آقای دکتر محسن جانقربانی روز چهار شنبه مورخ ۴/۱۲/۹۵ در دفتر شورای گروه برگزار گردید .  

چکیده فارسی

روش اجرا:مطالعه حاضر یک مطالعه مورد شاهدی است که ۷۱نفر زن و مرد ترنس شرکت کننده در انجمن های استان های اصفهان و فارس و ۱۴۲ نفر شاهد جامعه در این مطالعه شرکت نمودند. برای ارزیابی کیفیت زندگی از پرسشنامه کوتاه كيفيتزندگي  SF-36استفاده شد.

 نتایج: کیفیت زندگی افراد دارای اختلال هویت جنسی در زیر مقیاس های عملکرد جسمی (۰۰۱/۰p<)، عملکرد اجتماعی (۰۰۱/۰p<)، محدودیت نقش جسمی (۰۵/۰>p)  و نشاط (۰۵/۰>p)  پایین تر از افراد جامعه بود.ترنس های مرد به زن در مقایسه با  ترنس های زن به مرد کیفیت زندگی پایین تری در زیر مقیاس عملکرد جسمی(۰۵/۰>p) داشتند. پس از کنترل طول مدت هورمون تراپی، استفاده از هورمون در ترنس های مرد به زن با زیرمقیاس محدودیت نقش عملکرد جسمی و در ترنس های زن به مرد با زیر مقیاس سلامت روانی (۰۵/۰>p) رابطه مثبتی داشت. پس از کنترل طول مدت سپری شده پس از عمل جراحی، اختلاف معناداری بین کسانی که تحت مداخله های جراحی قرار گرفته بودند و کسانی که این مداخله ها برای آنان انجام نشده بود، دیده نشد. همچنین، بین نوع عمل جراحی در ترنس های مرد به زن با زیرمقیاس عملکرد اجتماعی (۰۵/۰>p) و در ترنس های زن به مرد  با زیرمقیاس های نشاط (۰۵/۰>p)، سلامت روانی (۰۵/۰>p)، عملکرد اجتماعی (۰۱/۰>p) و سلامت عمومی (۰۵/۰>p) ارتباط معناداری وجود داشت.

در گروه مورد بین سن و زیرمقیاس های سلامت روانی (۰۱/۰>p) و عملکرد اجتماعی (۰۵/۰>p) همبستگی مثبت وجود داشت و بین سطح تحصیلات و زیرمقیاس های احساس بهزیستی (۰۵/۰>p) و عملکرد اجتماعی (۰۱/۰>p) ، وضعیت اقتصادی و زیر مقیاس عملکرد جسمی (۰۵/۰>p)، شغل و زیر مقیاس های عملکرد جسمی (۰۵/۰>p) و عملکرد اجتماعی (۰۱/۰>p)  رابطه معناداری دیده شد. ترنس های مرد به زن در مقایسه با مردان گروه شاهد در زیرمقیاس های عملکرد جسمی (۰۰۱/۰>p)، محدودیت نقش عملکرد جسمی (۰۱/۰>p)، نشاط (۰۵/۰>p)، عملکرد اجتماعی (۰۰۱/۰>p) و درد (۰۵/۰>p) نمرات پایین تری کسب کردند و بین ترنس های زن به مرد و زنان گروه شاهد اختلاف معناداری در هیچ یک از زیرمقیاس های کیفیت زندگی دیده نشد. آنالیز رگرسیون نشان داد که ویژگی های دموگرافیکی و بالینی در گروه مورد پشگویی کننده ابعاد سلامت روانی (۴۱۳/۰=R۲adjو۰۱/۰>p) و سلامت جسمی (۲۰۷/۰=R۲adjو۰۵/۰>p) بودند.

نتیجه گیری: افراد دارای اختلال هویت جنسی در مقایسه با نمونه جامعه در ابعاد جسمی و روانی، کیفیت زندگی پایین تری داشتند. ترنس های زن به مرد کیفیت زندگی بهتری نسبت به ترنس های مرد به زن داشتند. اشتغال، سطح تحصیلات، استان محل سکونت و وضعیت اقتصادی علاوه بر مداخله های درمانی با کیفیت زندگی افراد ترنس در ارتباط می باشد.

كلید واژه‌ها:اختلال هویت جنسی، کیفیت زندگی، اصفهان، فارس