previous next

دفاع از پایان نامه خانم مرضیه همیالی آین وند دانشجوی کاشناسی ارشد اپیدمیولوژی

جلسه دفاع از پایان نامه خانم مرضیه همیالی آین وند دانشجوی کاشناسی ارشد اپیدمیولوژی با عنوان "بررسی روند بروز سنی سرطان پستان در استان اصفهان و مقایسه­ی آن با کشور انگلیس طی سال­های ۱۳۷۹ الی ۱۳۹۱"به راهنمایی آقای دکتر قاسم یادگار فر  روزچهار شنبه  ۱۸/۱۲/۹۵در دفتر شورا گروه اپیدمیولوژی وآمارزیستی برگزار گردید.

                                 

 

چکیده

مقدمه:سرطان پستان به­عنوان شایع­ترین بدخیمی در بین زنان ایران و جهان شناخته شده، و لذا آگاهی از سن تشخیص سرطان پستان برای سیستم ارائه­ی خدمات پیشگیری و مراقبتی این سرطان ضروری است. بنابراین، مطالعه­ی حاضر با هدف تعیین روند بروز سنی سرطان پستان در استان اصفهان و مقایسه آن با کشور انگلیس طی سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ انجام گرفت.

مواد و روش­ها:مطالعه­ی حاضر از نوع مقطعی تکرارشونده با استفاده از داده­های ثبت شده در مرکز ثبت سرطان واحد بیماری­های غیر واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت. در مطالعه­ی حاضر میزان بروز خام (CIR)و استاندارد شده­ی سنی(ASR) به روش استاندادسازی مستقیم بر مبنای جمعیت استاندارد سال ۲۰۱۳ اروپا محاسبه گردید. به منظور تحلیل وتعیین تغییرات در روند میزان بروزسرطان پستان در استان اصفهان و مقایسه­ی آن با کشور انگلیس، روش تحلیل رگرسیون نقاط پیوند(Joint Point Regression Analysis) با استفاده از نرم­افزار رگرسیون نقاط پیوند، نسخه­ی ۴.۳.۱.۰ ، منتشر شده در  آوریل ۲۰۱۶، مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج:این مطالعه بر روی ۶۰۵۷ زن مبتلا به سرطان پستان که در مرکز ثبت سرطان استان اصفهان  طی سال­های ۱۳۷۹ تا۱۳۹۱ ثبت گردیدند، انجام شد. در همین دوره، شمار زن مبتلا به سرطان پستان ثبت شده در کشور انگلیس ۱۴۱۰۱۱ نفر بوده است. طبق یافته­های این مطالعه، میزان بروز استاندارد شده­ی سنی(ASR)  اصفهان طی سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ از ۰/۲۲  به ۰/۶۸ در صد هزار نفر افزایش یافته است. این میزان در همین دوره در کشور انگلیس یک افزایش از ۴/۱۵۲ به ۸/۱۶۹ در صدهزار نفر جمعیت را نشان می­دهد.در تحلیل رگرسیون نقاط پیوند برای استان اصفهان، دو نقطه پیوند معنادار  ( ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷) همراه با سه روند به ترتیب  طی سال­های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴  با درصد تغییرات سالانه­ی۰/۳۱- (۰/۱۹--۰/۴۱-؛ ۰۵/۰p<:۹۵%) ، ( ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷) با درصد تغییرات سالانه­ی (APC)۰/۷۷   (۰/۱۶۰-۴/۲۰ ؛ ۰۵/۰p<:۹۵%) و  ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳  با درصد تغییرات سالانه­ی(APC)برابر با ۹ (۶/۱۳-۰/۴ ؛ ۰۵/۰p<:۹۵%) مشاهده گردید. همچنین میانگین درصد تغییرات سالانه (AAPC)  برای استان اصفهان ۶/۹ (۹/۱۸-۱/۱ ؛ ۰۵/۰p<:۹۵%)  به­دست آمد. طبق نتایج این مطالعه،میانگین درصد تغییرات سالانه­(AAPC) طی سال­های مطالعه برای کشور انگلیس برابر ۱/۱ به­دست آمد و میانگین درصد تغییرات سالانه­ی (AAPC) بروز سرطان پستان دراصفهان ۹ برابر بیش­تر از انگلیس مشاهده شد.همچنین، میانگین سن تشخیص سرطان پستان در استان اصفهان و کشور انگلیس طی مقطع زمانی ۱۳۹۱-۱۳۷۹ برابر۴۲/۱۲ ±۹/۴۹ و ۴۵/۱۴±۷/۶۹ به­دست آمد.

بحث و نتیجه­گیری:یافته­های این مطالعه نشان داد که روندی افزایشی در بروز سرطان پستان در استان اصفهان و انگلیس طی سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ وجود دارد و بروز سرطان پستان در زنان ایرانی حداقل ده سال زودتر از زنان انگلیسی اتفاق می­افتد. لذا با توجه به اختلاف فاحش در میزان­های بروز و سن تشخیص سرطان پستان در ایران در مقایسه با جوامع غربی نیاز به آموزش در زمینه­ی پیشگیری از ابتلا بیماری، تشخیص زودهنگام و درمان به­موقع این سرطان بیش از پیش احساس می­شود.

 

کلید واژه­ها:سرطان پستان، روند بروز سنی ، انگلیس، اصفهان.