previous next

دفاع از پایان نامه آفای مهران شمس بیرانوند دانشجوی کاشناسی ارشد اپیدمیولوژی

جلسه دفاع از پایان نامه آفای مهران شمس بیرانوند دانشجوی کاشناسی ارشد اپیدمیولوژی با عنوان " برآورد بار ناشی از بیماری های ایسکمیک قلبی در شهر اصفهان سال ۱۳۹۳" به راهنمایی آقای دکتر محمدرضا مرآثی روز یکشنبه ۱۵/۱۲/۹۵ در دفتر شورا گروه اپیدمیولوژی وآمارزیستی برگزار گردید.

                                                        

                                                              

چکیده

در دهه گذشته بیماری‌های قلبی-عروقی عامل اصلی مرگ در جهان بوده‌اند. مهم‌ترین شکل بیماری‌های قلبی-عروقی بیماری‌های ایسکمیک قلبی هستند که مهم‌ترین علت منفرد مرگ در سراسر جهانند. این مطالعه با هدف برآورد بار بیماری‌هایایسکمیک قلبی در شهر اصفهان از طریق محاسبه سالهای زندگی با ناتوانی تعدیل شده، طراحی و اجرا گردید.

روش تحقیق

 این پژوهش بر پایه جامعه در جمعیت تحت پوشش شهر اصفهان در سال ۱۳۹۳ اجرا شد. سالهای ازدست‌رفته زندگی بعلت مرگ زودرس با ضرب تعداد مرگ ناشی از بیماری‌های ایسکمیک قلبی (که از سیستم ثبت مرگ جمع آوری و برای کم ثبتی و سوء طبقه‌بندی اصلاح شده بودند) در امید به زندگی (که از مطالعه بار بیماری‌ها در سال ۲۰۱۳ استخراج شده بود) به دست آمد. سالهای زندگی سپری شده با ناتوانی با ضرب موارد موجود بیماری‌های ایسکمیک قلبی در هر گروه سنی و جنسی (که با استفاده از رویکرد قدم به قدم مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیر واگیرمحاسبه شده بود(در وزن ناتوانی کلی بیماری‌های ایسکمیک قلبی (که با استفاده از مطالعه بار بیماری‌ها در سال ۲۰۱۳ محاسبه شده بود) به دست آمد. سالهای زندگی با ناتوانی تعدیل شده، با جمع سالهای ازدست‌رفته زندگی بعلت مرگ زودرس و سالهای زندگی سپری شده با ناتوانی به دست آمد.

یافته‌ها

در سال ۱۳۹۳ جمعیت شهر اصفهان، ۱۸۶۳۹۰۰ نفر برآورد شد که سهم مردان  ۹۴۹۲۹۸ نفر(۹۳/۵۰%)و سهم زنان ۹۱۴۶۰۲ نفر (۰۷/۴۹%) بود.درصد کامل بودن سیستم ثبت مرگ با استفاده از روشهای  ,GGBSEGو hybridبه ترتیب ۱۰۰،۹۲ و ۹۲ درصد و میانگین سه روش فوق ۹۵ درصد به دست آمد. پس از بازتوزیع ۷/۳۶ درصد مرگها مربوط به بیماری‌های ایسکمیک قلبی بود. تعداد مرگهای اصلاحشده ناشی از  بیماری‌های ایسکمیک قلبی ۱۷۱۹ مورد بود که ۹۶۷ مورد(۳/۵۶ درصد) آن در مردان و ۷۵۲ مورد(۷/۴۳ درصد) آن در زنان رخ داده بود.بیشترین و کمترین میزان شیوع بیماریهای ایسکمیک قلبی در مردان به ترتیب در گروه های سنی ۵۴-۵۰ و ۴۴-۴۰ سال و در زنان در گروه های سنی ۸۰ سال و بیشتر و ۲۹-۲۵ سال مشاهده شد.طی سال ۱۳۹۳ در شهر اصفهان تعداد  DALYsناشی از بیماری‌های ایسکمیک قلبی ، ۷۱/۴۳۵۱۷سال بود که تعداد ۹۲/۱۱۶۲۵ سال از آن را YLDsو تعداد ۷۹/۳۱۸۹۱ سال از آن را YLLsتشکیل می‌داد. میزان YLLs، YLDsو  DALYsناشی از بیماری‌های ایسکمیک قلبی در مردان ۱۷/۳۴۵۰ (فاصله اطمینان ۹۵%: ۷۱/۴۳۱۲-۱۴/۲۸۷۵)، ۱۶/۹۶۲ (فاصله اطمینان ۹۵%: ۵۲/۱۰۸۱-۷۹/۸۴۲) و ۳۳/۴۴۱۲ (فاصله اطمینان ۹۵%: ۷۲/۵۱۶۲-۷۰/۳۶۳۶)شخص-سال به ازای صد هزار نفر بود. میزان YLLs، YLDsو  DALYsناشی از بیماری‌های ایسکمیک قلبی در زنان ۹۳/۲۳۲۲ (فاصله اطمینان ۹۵%: ۶۶/۲۹۰۳-۷۷/۱۹۳۵)، ۷۳/۱۱۵۳ (فاصله اطمینان ۹۵%: ۱۰/۱۲۷۳-۳۶/۱۰۳۴) و ۶۶/۳۴۷۶ (فاصله اطمینان ۹۵%: ۵۱/۴۰۱۰-۹۵/۲۹۴۸)شخص-سال به ازای صد هزار نفر بود. بیشترین میزان YLLs، YLDsو DALYsدر هر دو جنس در گروه‌های سنی مسن(۸۰ سال و بیشتر) رخ داده بود.

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه نشان می‌دهد که عمده بار ناشی از بیماری‌های ایسکمیک قلبی در شهر اصفهان مربوط به YLLsدر افراد مسن بوده است. با توجه به اینکه اکثر جمعیت شهر اصفهان زیر ۶۰ سال سن دارند و همچنین با توجه به روند طولانی بیماری‌های ایسکمیک قلبی، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در مورد عوامل خطر و راه‌های پیشگیری از این بیماری‌ها، به‌عنوان راهکاری برای کاهش رخداد این بیماری‌ها به مسئولین بهداشتی اصفهان پیشنهاد می‌شود. این برنامه‌ها می‌تواند بعنوان یک استراتژی برای کاهش رخداد بیماری‌های ایسکمیک قلبی از سنین پایین بکار گرفته شود.

واژه‌های کلیدی

بار بیماری، بیماری‌های ایسکمیک قلبی، سالهای زندگی با ناتوانی تعدیل شده، سالهای زندگی سپری شده با ناتوانی، سالهای ازدست‌رفته زندگی بعلت مرگ زودرس